| Notaka

“Ανάκτηση ατμών βενζίνης κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων”.

ΟΔΗΓΊΑ 2009/126/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 21ης Οκτωβρίου 2009

σχετικά με τη φάση ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων

 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Με την απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2002, για τη θέσπιση του έκτου κοινοτικού προγράμματος δράσης για το περιβάλλον (3), αναγνωρίστηκε η ανάγκη να μειωθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση σε επίπεδα τα οποία να ελαχιστοποιούν τις βλαβερές συνέπειες για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον.
(2) To Πρωτόκολλο της Γενεύης σχετικά με τον έλεγχο των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων ή της διαμεθοριακής μεταφοράς τους ορίζει στόχους μείωσης των εκπομπών για πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ), το δε Πρωτόκολλο του Gothenburg για την καταπολέμηση της οξίνισης, του ευτροφισμού και του τροποσφαιρικού όζοντος (4) ορίζει ανώτατα όρια εκπομπών για τέσσερις ρύπους —διοξείδιο του θείου, οξείδια του αζώτου, ΠΟΕ και αμμωνία— και απαιτεί να χρησιμοποιούνται βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές για να διατηρούνται οι εκπομπές σε χαμηλά επίπεδα.
(3) Η οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη (5), θεσπίζει στόχους ποιότητας του αέρα για το όζον της τροπόσφαιρας και το βενζόλιο, και η οδηγία 2001/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, σχετικά με εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους (6), θεσπίζει εθνικά ανώτατα όρια για τις ΠΟΕ οι οποίες συμβάλλουν στον σχηματισμό του όζοντος της τροπόσφαιρας. Οι εκπομπές ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένων ατμών βενζίνης, σε ένα κράτος μέλος μπορεί να συμβάλλουν στα προβλήματα ποιότητας του αέρα σε άλλα κράτη μέλη.
(4) Το όζον είναι επίσης αέριο θερμοκηπίου και συμβάλλει στην υπερθέρμανση της ατμόσφαιρας και την κλιματική μεταβολή.
(5) Στόχος της οδηγίας 94/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1994, για τον έλεγχο των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ) που προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και τη διάθεσή της από τις τερματικές εγκαταστάσεις στα πρατήρια καυσίμων (7) (φάση Ι της ανάκτησης ατμών βενζίνης), είναι η ανάκτηση ατμών βενζίνης που εκπέμπονται από την αποθήκευση και τη διάθεση βενζίνης μεταξύ τερματικών εγκαταστάσεων και πρατηρίων καυσίμων.
(6) Ατμοί βενζίνης εκπέμπονται επίσης κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων και θα πρέπει να ανακτώνται κατά τρόπο συνεπή προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/63/ΕΚ.
(7) Έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοσθεί διάφορα κοινοτικά μέσα για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων. Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω δράση για την επίτευξη των στόχων για την υγεία και το περιβάλλον, όπως καθορίζονται στο έκτο κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον και στην οδηγία 2001/81/ΕΚ.
(8) Για τη μείωση του κύκλου ζωής των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από καύσιμα οδικών μεταφορών, η οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ (8), θα επιτρέπει, από την 1η Ιανουαρίου 2011, τη διάθεση στην αγορά βενζίνης με μεγαλύτερο ποσοστό συστατικών βιοκαυσίμου από ό,τι προηγουμένως. Τούτο μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών ΠΟΕ, δεδομένου ότι προσφέρεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να εκχωρούν περιορισμένες εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας όσον αφορά την τάση των ατμών.
(9) Τα υφιστάμενα πρατήρια καυσίμων ενδέχεται να χρειαστεί να προσαρμόσουν τις υπάρχουσες υποδομές και, με σκοπό τη μείωση του κόστους, είναι προτιμότερο να εγκατασταθεί σε αυτά εξοπλισμός ανάκτησης ατμών όταν ανακαινισθεί σημαντικά το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου (που σημαίνει σημαντική αλλαγή ή ανανέωση της υποδομής του πρατηρίου, ιδιαίτερα όσον αφορά τις δεξαμενές και τους αγωγούς), δεδομένου ότι έτσι μειώνεται σημαντικά το κόστος των αναγκαίων προσαρμογών. Ωστόσο, τα μεγαλύτερα υφιστάμενα πρατήρια καυσίμων είναι δυνατόν να προσαρμοσθούν ευκολότερα και σε αυτά θα πρέπει να εγκατασταθεί νωρίτερα εξοπλισμός ανάκτησης ατμών, δεδομένου ότι συμβάλλουν περισσότερο στις εκπομπές. Στα νέα πρατήρια καυσίμων είναι δυνατή η ενσωμάτωση εξοπλισμού ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και της κατασκευής τους και, επομένως, ο εξοπλισμός ανάκτησης ατμών βενζίνης μπορεί να εγκατασταθεί αμέσως.
(10) Οι δεξαμενές καυσίμου των νεοκατασκευαζόμενων μηχανοκίνητων οχημάτων δεν περιέχουν ατμούς βενζίνης. Είναι επομένως σκόπιμη μια εξαίρεση για τον πρώτο εφοδιασμό των οχημάτων αυτών με καύσιμο.
(11) Μολονότι διάφορα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει απαιτήσεις σε εθνικό επίπεδο σχετικά με τη φάση ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης, δεν υπάρχει νομοθεσία σε κοινοτικό επίπεδο. Ενδείκνυται, συνεπώς, η θέσπιση ενιαίου ελάχιστου επιπέδου ανάκτησης ατμών βενζίνης, ώστε να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο οφέλους για το περιβάλλον και να διευκολυνθεί το εμπόριο εξοπλισμού ανάκτησης ατμών βενζίνης.
(12) Όλοι οι εγκαταστημένοι εξοπλισμοί για τη φάση ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης θα πρέπει να υφίστανται περιοδικώς ελέγχους, προκειμένου να διασφαλισθεί η επίτευξη πραγματικής μείωσης των εκπομπών από τους εν λόγω εξοπλισμούς. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι πρέπει να πραγματοποιούνται έλεγχοι από έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους φορείς: επίσημες υπηρεσίες επιθεώρησης, τον ίδιο τον φορέα εκμετάλλευσης ή τρίτο μέρος. Στις επίσημες επιθεωρήσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη σύσταση 2001/331/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Απριλίου 2001, για τον καθορισμό ελάχιστων κριτηρίων σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις στα κράτη μέλη (9).
(13) Ο εξοπλισμός της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) θα πρέπει να ενθαρρυνθεί να αναπτύξει μεθοδολογία εναρμονισμένου ελέγχου.
(14) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις εφαρμοστέες κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας και να εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες με την παράβαση και αποτρεπτικές καθότι η μη συμμόρφωση μπορεί να επιφέρει βλάβες στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
(15) Σύμφωνα με το σημείο 34 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας (10), τα κράτη μέλη παροτρύνονται να καταρτίσουν, προς ιδία χρήση και προς όφελος της Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες οι οποίοι να αποτυπώνουν, στο μέτρο του δυνατού, την αντιστοιχία της παρούσας οδηγίας με τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, και να τους δημοσιοποιούν.
(16) Δεδομένου ότι η παρούσα οδηγία θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 175 της Συνθήκης, δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να διατηρούν ή να καθιερώνουν αυστηρότερα προστατευτικά μέτρα, εφόσον αυτά είναι συμβατά με τη Συνθήκη. Σύμφωνα με το άρθρο 176 της Συνθήκης, τα κράτη μέλη πρέπει να κοινοποιούν οιαδήποτε τέτοια μέτρα στην Επιτροπή.
(17) Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (11).
(18) Θα πρέπει ιδίως να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να θεσπίζει μέτρα εφαρμογής για εναρμονισμένες μεθόδους και πρότυπα. Επειδή τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβέλειας και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, μεταξύ άλλων διά της συμπληρώσεώς της με νέα μη ουσιώδη στοιχεία, πρέπει να εγκριθούν σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
(19) Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η μείωση των εκπομπών ατμών βενζίνης στην ατμόσφαιρα, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, και συνεπώς, λόγω της διασυνοριακής φύσης της ρύπανσης του αέρα, είναι δυνατόν να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα δύναται να εγκρίνει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του εν λόγω στόχου,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει μέτρα με στόχο τη μείωση της ποσότητας ατμών βενζίνης που εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως:

1)   «βενζίνη»: η βενζίνη όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο α) της οδηγίας 94/63/ΕΚ·

2)   «ατμοί βενζίνης»: κάθε αέρια ένωση που εξατμίζεται από τη βενζίνη·

3)   «πρατήριο καυσίμων»: σταθμός διανομής όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο στ) της οδηγίας 94/63/ΕΚ·

4)   «υφιστάμενο πρατήριο καυσίμων»: πρατήριο καυσίμων το οποίο έχει ήδη κατασκευασθεί ή για το οποίο χορηγείται μεμονωμένη πολεοδομική άδεια, άδεια κατασκευής ή άδεια λειτουργίας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2012·

5)   «νέο πρατήριο καυσίμων»: πρατήριο καυσίμων το οποίο έχει ήδη κατασκευασθεί ή για το οποίο χορηγείται μεμονωμένη πολεοδομική άδεια, άδεια κατασκευής ή άδεια λειτουργίας κατά την 1η Ιανουαρίου 2012 ή μετά την ημερομηνία αυτή·

6)   «σύστημα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης»: εξοπλισμός ο οποίος αποσκοπεί στην ανάκτηση των ατμών βενζίνης που εκτοπίζονται από τη δεξαμενή καυσίμων μηχανοκίνητου οχήματος, κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού του σε πρατήριο καυσίμων, και ο οποίος διοχετεύει τους εν λόγω ατμούς βενζίνης σε δεξαμενή αποθήκευσης του πρατηρίου καυσίμων ή τους επιστρέφει στον διανομέα βενζίνης για επαναπώληση·

7)   «απόδοση δέσμευσης ατμών βενζίνης»: η ποσότητα ατμών βενζίνης που δεσμεύεται από το σύστημα ανάκτησης ατμών βενζίνης συγκρινόμενη προς την ποσότητα ατμών βενζίνης που θα εκπέμπονταν ειδάλλως στην ατμόσφαιρα, ελλείψει τέτοιου συστήματος, εκφραζόμενη ως ποσοστό·

8)   «λόγος ατμών/βενζίνης»: ο λόγος μεταξύ του όγκου ατμών βενζίνης σε ατμοσφαιρική πίεση που διέρχεται από το σύστημα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης προς τον όγκο της διανεμηθείσας βενζίνης·

9)   «διακίνηση»: η συνολική ετήσια ποσότητα βενζίνης που εκφορτώνεται από κινητές δεξαμενές σε πρατήριο καυσίμων.

Άρθρο 3

Πρατήρια καυσίμων

1.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε νέο πρατήριο καυσίμων εξοπλίζεται με σύστημα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης, εάν

α) η πραγματική ή η σκοπούμενη διακίνηση από αυτό υπερβαίνει τα 500 m3 ετησίως· ή
β) η πραγματική ή η σκοπούμενη διακίνηση από αυτό υπερβαίνει τα 100 m3 ετησίως, και βρίσκεται κάτω από χώρους μόνιμης κατοικίας ή εργασίας.

2.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε υφιστάμενο πρατήριο καυσίμων το οποίο υπόκειται σε σημαντική ανακαίνιση εξοπλίζεται με σύστημα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά την ανακαίνιση, εάν:

α) η πραγματική ή η σκοπούμενη διακίνηση από αυτό υπερβαίνει τα 500 m3 ετησίως· ή
β) η πραγματική ή η σκοπούμενη διακίνηση από αυτό υπερβαίνει τα 100 m3 ετησίως και βρίσκεται κάτω από χώρους μόνιμης κατοικίας ή εργασίας.

3.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα υφιστάμενα πρατήρια καυσίμων με διακίνηση άνω των 3 000 m3 ετησίως εξοπλίζονται με σύστημα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2018.

4.   Οι παράγραφοι 1 έως 3 δεν έχουν εφαρμογή σε πρατήρια καυσίμων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στο πλαίσιο της κατασκευής και της παράδοσης νέων μηχανοκίνητων οχημάτων.

Άρθρο 4

Ελάχιστο επίπεδο ανάκτησης ατμών βενζίνης

1.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, από την ημερομηνία κατά την οποία τα συστήματα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης καθίστανται υποχρεωτικά με βάση το άρθρο 3, η απόδοση των συστημάτων αυτών είναι τουλάχιστον ίση με 85 % με βάση την πιστοποίηση του κατασκευαστή σύμφωνα με τα σχετικά ευρωπαϊκά τεχνικά πρότυπα ή τις διαδικασίες έγκρισης τύπου που καθορίζονται δυνάμει του άρθρου 8 ή, ελλείψει τέτοιων προτύπων ή διαδικασιών, σύμφωνα με σχετικό εθνικό πρότυπο.

2.   Από την ημέρα κατά την οποία καθίστανται υποχρεωτικά σύμφωνα με το άρθρο 3 τα συστήματα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης στα οποία οι ανακτώμενοι ατμοί βενζίνης μεταφέρονται σε δεξαμενή αποθήκευσης του πρατηρίου καυσίμων, ο λόγος ατμών/βενζίνης είναι τουλάχιστον ίσος με 0,95 αλλά δεν υπερβαίνει το 1,05.

Άρθρο 5

Περιοδικοί έλεγχοι και πληροφόρηση των καταναλωτών

1.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η απόδοση της δέσμευσης ατμών βενζίνης, εν λειτουργία, των συστημάτων ανάκτησης ατμών βενζίνης της φάσης II ελέγχεται τουλάχιστον άπαξ ετησίως, είτε με τη διαπίστωση της συμμόρφωσης του λόγου ατμών/βενζίνης, υπό συνθήκες προσομοίωσης ροής βενζίνης, προς τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 2, είτε με οιαδήποτε άλλη κατάλληλη μεθοδολογία.

2.   Εφόσον έχει εγκατασταθεί σύστημα αυτόματης παρακολούθησης, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η απόδοση της δέσμευσης ατμών βενζίνης ελέγχεται τουλάχιστον κάθε τριετία. Οιοδήποτε τέτοιο σύστημα αυτόματης παρακολούθησης εντοπίζει αυτομάτως τις βλάβες λειτουργίας του συστήματος της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης και του ιδίου του συστήματος αυτόματης παρακολούθησης, υποδεικνύει τις βλάβες στον διαχειριστή του πρατηρίου καυσίμων και διακόπτει αυτομάτως τη ροή βενζίνης από τον ελαττωματικό διανομέα, εάν η βλάβη δεν αποκατασταθεί εντός επτά ημερών.

3.   Όταν σε πρατήριο καυσίμων έχει εγκατασταθεί σύστημα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στο πρατήριο αναρτάται ειδικό σήμα, αυτοκόλλητο ή άλλη κοινοποίηση, επάνω ή κοντά στην αντλία βενζίνης, που ενημερώνει τους καταναλωτές για το γεγονός αυτό.

Άρθρο 6

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για τις εφαρμοστέες κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες με την παράβαση και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή έως την 1η Ιανουαρίου 2012 και κοινοποιούν πάραυτα στην Επιτροπή κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

Άρθρο 7

Επανεξέταση

Έως την 31η Δεκεμβρίου 2014, η Επιτροπή επανεξετάζει την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, και ειδικότερα:

α) το όριο των 100 m3 που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) και παράγραφος 2 στοιχείο β) της παρούσας οδηγίας και το άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας 94/63/ΕΚ·
β) το ιστορικό συμμόρφωσης εν λειτουργία των συστημάτων της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης· και
γ) την ανάγκη για εξοπλισμό αυτόματης παρακολούθησης.

Υποβάλλει τα αποτελέσματα της επανεξέτασης αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο συνοδευόμενα, αν χρειάζεται, από νομοθετική πρόταση.

Άρθρο 8

Τεχνικές προσαρμογές

Για τους σκοπούς των άρθρων 4 και 5 μπορούν να θεσπίζονται εναρμονισμένες μέθοδοι και πρότυπα. Στις περιπτώσεις όπου είναι αναγκαίο να διασφαλίζεται συνέπεια με κατάλληλο πρότυπο που έχει εκπονήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), τα ανωτέρω άρθρα, με εξαίρεση την απόδοση της δέσμευσης ατμών βενζίνης και τον λόγο ατμών προς βενζίνη που καθορίζονται στο άρθρο 4 και τις χρονικές περιόδους που καθορίζονται στο άρθρο 5, μπορούν να προσαρμόζονται στην τεχνική πρόοδο.

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, μεταξύ άλλων διά της συμπληρώσεώς της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 9 παράγραφος 2.

Άρθρο 9

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4, και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Άρθρο 10

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιανουαρίου 2012. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 11

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 12

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 21 Οκτωβρίου 2009.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. BUZEK

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

C. MALMSTRÖM

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

1202 2030 adblue ADR Alpha TV Andre Bledjian ANT1 app ARAMCO Autogas Baker Hughes Biden Joe BlueFuel Bosch BP Brent Cedefop Chevron CNG covid-19 crack spread Cyclon DAF Dailymail Delta Poseidon e-katanalotis e-shop e-ΕΦΚΑ EBITDA Economist eFuel Energean Oil Exxon-Mobil Fuel Pass fund Goldman Sachs gov.gr Guardian Handelsblatt HelleniQ Energy Inside Story interlock kWh LANA LG LNG Lukoil Mediterranean Gas Mohammad Sanusi Barkindo MOTOR OIL MWh myData Mytilineos myΘέρμανση newsauto.gr OIL ONE OPEC OPEC+ Open TV Optima Bank PLATTS POS Prudent Warrior RealNews refinery margin REPSOL Revoil RMM Royal Dutch Shell Saudi Arabian Oil Company SECU-TECH self-test SHELL SKG Sokol Sri Lanka TEXACO TotalEnergies TotalEnergy Urals windfall tax WOOD World Bank WTI Yiufi «Άγιος Χριστόφορος» ΄1 ΑΑΔΕ ΑΟΖ ΑΦΜ Αγγελική Ναταλία Αδαμοπούλου Αλβανία Αλεξανδρούπολη Αλεξιάδης Τρ. Αληγιζάκης Γιάννης Αναγνωστόπουλος Θ. Αναφορά Αρβανιτίδης Γιώργος Ασία Ασμάτογλου Γιώργος Αχτσιόγλου Έφη ΒΕΘ Βέττας Ι. Βελετάκης Ν. Βενεζουέλα Βεσυρόπουλος Απ. Βουλή Βουλγαρία Βουλγαρίδης Γιώργος Βρετανία Βόρεια Μακεδονία ΓΕΜΗ ΓΣΕΒΕΕ Γαλλία Γενική Συνέλευση Γερμανία Γεωργιάδης Άδωνις ΔΕΗ ΔΕΣΦΑ ΔΙ.Μ.Ε.Α. ΔΙΕΠΠΥ ΔΙΜΕΑ Δαγούμας Θ. Διοικητικό Συμβούλιο Δούκας Χάρης Δρακακάκης Γιάννης Ε.Ε. ΕΕΑ ΕΚΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΠΕ ΕΝΒΕΘ ΕΡΓΑΝΗ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΣΥΔ ΕΤΕΚΑ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπάκης Π. Επιτροπή Επιτροπή Ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Ένωση ΗELLENiQ ENERGY ΗΠΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ηνωμένο Βασίλειο Ηράκλειο ΘΕΡΜΟΙΛ Θράκη Θωμαδάκης Μ. ΙΟΒΕ Ινδία Ιράν Ιταλία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΕΔΑΚ ΚΕΠ Κίνα Καλογήρου Ι. Καρανάσιος Π. Κατρίνης Μανώλης Κεγκέρογλου Βασίλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κλίμα Κρήτη Κρίντας Θ. Κύπρος Κώτσος Ευάγγελος Λάτσης Σπ. Λιανός Ι. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΜΕΛΚΟ Μάρδας Δ. Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαμουλάκης Χ. Μασαλής Γιώργος Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μαυρομμάτης Γιώργος Μελίδης Αλέξανδρος Μελίδης Σπύρος Μελισσανίδης Δημήτρης Μεταφορικό Ισοδύναμο Μπόμπορης Παναγιώτης Ξυδάκης Ηρακλής ΟΒΕ ΟΟΣΑ ΟΦΑΕ Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονόμου Γ. ΠΑΣΟΚ ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Πάνας Απόστολος Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδημητρίου Μπ. Παπαδοπούλου Έλλη Παπαδοπούλου Ελισάβετ Παπαζήσης Γιάννης Παπαμιχαήλ Σωτήρης Παραπολιτικά Πετκίδης Βασίλης Πιστωτικές κάρτες Πλακιωτάκης Γιάννης Πρέβεζα Προκοπίου Γ. ΡΑΕ Ροδόπη Ρωσία ΣΑΜΕΕ ΣΑΠΕΚ ΣΕΒ ΣΕΒΤ ΣΕΕΠΕ ΣΚΑΙ ΣΜΕΑ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Σάκκος Αντώνης Σαμόλης Λ. Σαουδική Αραβία Σβίγκου Ρ. Σιάμισιης Ανδρέας Σκρέκας Κώστας Σκυλακάκης Θ. Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σωκράτης Φάμελλος Σύστημα Εισροών - Εκροών ΤΕΑΠΥΚ Ταγαράς Νίκος Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τουρκία Τσίπρας Αλέξης Τσαμπαζλής Γιώργος ΥΜΕ ΦΕΚ ΦΗΜ ΦΠΑ Φίλης Ν. Φραγκογιάννης Κώστας Χανιά Χαρίτσης Αλ. Χατζηθεοδοσίου Γ. Χατζηνικολάου Ν. έλεγχοι αγγελίες αγρότες αγωγός αδειοδότηση αεροπορικά καύσιμα ανάκτηση ατμών αναβάθμιση ανακαλύψεις ανασφάλιστα ανταγωνισμός ανταποδοτικά αντλίες απάτη απαιτήσεις απεργία αποτελέσματα απόβλητα αργό πετρέλαιο βαρέλι βενζίνη βιοντίζελ βυτίο βυτιοφόρα γεωτρήσεις δειγματοληψίες δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος εισφορά αλληλεγγύης εισφορές εμπάργκο επιδοτήσεις επιδότηση επικουρικό επιμέτρηση ευρώ ηλεκτρικά αυτοκίνητα ηλεκτρικό ρεύμα ηλεκτροκίνηση θερμική καταπόνηση ισολογισμοί ιστορία κίνητρα κατάρτιση καταγγελίες καυσόξυλα καύσιμα κλιματική αλλαγή κυρώσεις λαθρεμπόριο λιπαντήρια λογισμικό μέτρα προστασίας μελέτες μελέτη μεταφορικές μητρώα μικρόβια ναυτιλιακό νοθεία νομοσχέδιο ογκομέτρηση οδηγοί ορυκτά καύσιμα παραμεθόριος παραπομπή παρατηρητήριο τιμών περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πιστοποιητικά πλαφόν πληθωρισμός πλυντήρια πρατήρια πρατήριο καυσίμων προδιαγραφές προμέτρηση πρόστιμα πρόσωπα πτωχευτικός ρεύμα ρούβλια στάθμη συνέδριο συναντήσεις συνεργεία συνταξιοδότηση σφράγιση τάνκερ τέλη ταξινομήσεις τελωνείο τιμοκατάλογοι χονδρικής τολουόλη υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης υπ. Οικονομικών υποτροφίες υπουργείο Ανάπτυξης υπουργείο Ενέργειας υπουργείο Οικονομικών υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών φορτηγά φορτιστές φυσικό αέριο φόροι ωράριο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!