| Notaka |

“ΕΥΠ κατά του λαθρεμπορίου καυσίμων, ποτών και καπνού συγκροτεί η ΑΑΔΕ!”.

Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, με στόχο την δίωξη του λαθρεμπορίου καυσίμων, καπνού και οινοπνευματωδών συγκροτεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Στη νέα υπηρεσία συμμετέχουν αστυνομικοί, τελωνειακοί, λιμενικοί, της γ.γ. διαφθοράς, του ΣΔΟΕ κ.λπ. συναρμόδιων υπηρεσιών και θα λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, όπως προβλέπει η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή.

 ΕΥΠ κατά του λαθρεμπορίου καυσίμων, ποτών και καπνού συγκροτεί η ΑΑΔΕ!

ΑΑΔΕ Δ.ΟΡΓ.Β/1170657/ΕΞ2017/17 : Καθορισμός θεμάτων αναφορικά με την οργάνωση, τη δομή και τη λειτουργία του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (ΣΕΚ) που συστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4410/16 (Α 141)

Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, με στόχο την δίωξη του λαθρεμπορίου καυσίμων, καπνού και οινοπνευματωδών συγκροτεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Στη νέα υπηρεσία συμμετέχουν αστυνομικοί, τελωνειακοί, λιμενικοί, της γ.γ. διαφθοράς, του ΣΔΟΕ κ.λπ. συναρμόδιων υπηρεσιών και θα λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, όπως προβλέπει η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή.

Στόχος είναι η πάταξη του λαθρεμπορίου, το οποίο παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί έως τώρα εξακολουθεί να κινείται σε υψηλά επίπεδα και να χάνει το κράτος αρκετά δισ. ευρώ, κάθε χρόνο, από παράνομη διακίνηση πετρελαίου, προϊόντων καπνού και οινοπνευματωδών ποτών.

Το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.), όπως αποκαλείται, θα λειτουργεί στα πρότυπα της ΕΥΠ, δηλαδή θα συλλέγει πληροφορίες, θα τις αξιολογεί και θα αναλαμβάνει δράση είτε το ίδιο το όργανο, είτε θα παραπέμπει τις υποθέσεις σε άλλες διωκτικές υπηρεσίες. Άλλωστε ο νόμος 4410/2016, που καθορίζει το πλαίσιο δράσης του προβλέπει πως το ΣΕΚ:

α) Αποτελεί εθνική μονάδα πληροφοριών για την υποδοχή, επεξεργασία και διαβίβαση αυτών, από και προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες που εμπλέκονται στην έρευνα, τον έλεγχο και τη δίωξη του λαθρεμπορίου. Ως εθνική μονάδα πληροφοριών για τα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., λαμβάνει, επεξεργάζεται και διαβιβάζει εμπιστευτικές πληροφορίες, από και προς άλλα κράτη.

β) Εκπονεί και εισηγείται στρατηγικά σχέδια και επιχειρησιακά σχέδια κοινών διυπηρεσιακών ή διακρατικών δράσεων. Τα σχέδια αυτά πριν την υλοποίησή τους υποβάλλονται προς την Επιτροπή Επιχειρησιακού Σχεδιασμού «Επιτροπή καταπολέμησης του λαθρεμπορίου στα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.».

γ) Αναλαμβάνει επιχειρησιακή δράση στην έρευνα, τον έλεγχο και τη δίωξη κατά του λαθρεμπορίουπροϊόντων υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ., με ίδιες δυνάμεις ή με τη συνεργασία άλλων διωκτικών Υπηρεσιών. Αν κρίνεται αναγκαία η κοινή επιχειρησιακή δράση, ο Πρόεδρος αυτού είναι αρμόδιος να ορίσει επισπεύδουσα Υπηρεσία που θα αναλάβει το συντονισμό των υπολοίπων Υπηρεσιών.

δ) Το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο διαβιβάζει τις διαπιστωθείσες υποθέσεις λαθρεμπορίας στις κατά λόγω αρμοδιότητας εμπλεκόμενες Υπηρεσίες. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο μπορεί το ίδιο να προβαίνει σε κάθε εξέταση ή έρευνα για να ενεργεί όλες τις ανακριτικές πράξεις προς διαπίστωση των αδικημάτων λαθρεμπορίας, δασμοφοροδιαφυγής και κάθε άλλης παράβασης, δια των υπαλλήλων που έχουν τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των ειδικών προανακριτικών υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

ε) Αναπτύσσει τη συνεργασία μεταξύ των συντονιστικών κέντρων των εμπλεκομένων Αρχών, μέσω θεσμοθετημένων τακτικών συναντήσεων. Συνδράμει τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες σε θέματα έρευνας, ελέγχου, δίωξης και προανάκρισης.

στ) Συλλέγει, παρακολουθεί και προβαίνει σε στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων και των τάσεων που προκύπτουν από πληροφορίες, παρατηρήσεις και κοινές δράσεις έρευνας και ελέγχου. Τα αποτελέσματα αυτά κοινοποιούνται μόνο στη Διυπουργική Επιτροπή για την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας στα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ. Κ..

ζ) Εισηγείται προς τη Επιτροπή Επιχειρησιακού Σχεδιασμού που συνιστάται με απόφαση του Πρωθυπουργού «Επιτροπή καταπολέμησης του λαθρεμπορίου στα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.», για έγκριση και προώθηση, νομοθετικών πρωτοβουλιών για διάθεση του απαιτούμενου προσωπικού, υλικοτεχνικών υποδομών, μέσων ελέγχου και μεταφοράς, πρόσβασης σε πληροφορικά συστήματα και νομοθετικές ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση του έργου του.

Η 7μελής διοίκηση

Θα διοικείται από επταμελές μικτό διϋπηρεσιακό όργανο, που αποτελείται από:

– Έναν υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε., ως Πρόεδρο.

– Έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας, ως Αντιπρόεδρο.

– Έναν υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμησης της Διαφθοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως Γραμματέα.

– Έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Α.Α.Δ.Ε., ως μέλος.

– Έναν εκπρόσωπο του Λιμενικού Σώματος, ως μέλος.

– Έναν υπάλληλο της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος.

– Έναν υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ως μέλος.

– Για λόγους συντομίας, εφεξής, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας και τα ανωτέρω μέλη θα αναφέρονται ως «Συμβούλιο» του Σ.Ε.Κ.

Το Συμβούλιο συνεδριάζει καθημερινά με τη συμμετοχή τουλάχιστον τεσσάρων (4) από τα επτά (7) μέλη του.

Το 20μελές προσωπικό

Η νέα υπηρεσία θα έχει 20 υπαλλήλους οι οποίοι θα μεταταχθούν από άλλες υπηρεσίες και συγκεκριμένα:

• Εννέα (9) υπάλληλοι από την Α.Α.Δ.Ε.

• Τέσσερα (4) στελέχη από την Ελληνική Αστυνομία

• Τέσσερα (4) στελέχη από το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή

• Ένα (1) στέλεχος από τη Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς

• Ένας (1) υπάλληλος του κλάδου Τελωνειακών ή Εφοριακών, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ από το Σ.Δ.Ο.Ε.

• Ένας (1) υπάλληλος από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Ενδεικτικό είναι το ωράριο λειτουργίας του ΣΕΚ. Για τα μέλη του Συμβουλίου του Σ.Ε.Κ. ισχύει πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία, από 7:30 π.μ. μέχρι και 15:30 μ.μ., με την υποχρέωση να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε βάρδιες, επτά (7) ημέρες την εβδομάδα, εικοσιτέσσερις (24) ώρες την ημέρα, όταν αυτό απαιτείται. Επιπρόσθετα, τα μέλη του «Συμβουλίου» του Σ.Ε.Κ. θα είναι σε τηλεφωνική ετοιμότητα επί εικοσιτετραώρου βάσεως, επτά ημέρες την εβδομάδα, όταν αυτό απαιτείται από τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες.

Για το προσωπικό που συνεπικουρεί και υποστηρίζει το Συμβούλιο του Σ.Ε.Κ. ισχύει ωράριο, από 7:30 π.μ μέχρι και 15:30 μ.μ., με την υποχρέωση να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε βάρδιες, επτά (7) ημέρες την εβδομάδα, είκοσι τέσσερις (24) ώρες την ημέρα, όταν αυτό απαιτείται από τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες.

ΠΗΓΗ: http://polis24.gr

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ADR ANT1 BP Brent covid-19 interlock MOTOR OIL myData OPEC Saudi Arabian Oil Company self-test SHELL TEXACO ΑΑΔΕ Αναφορά Ασμάτογλου Γιώργος Βουλή ΓΣΕΒΕΕ Γενική Συνέλευση Γεωργιάδης Άδωνις Διοικητικό Συμβούλιο Δρακακάκης Γιάννης ΕΚΟ ΕΛΠΕ ΕΝΒΕΘ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπή Ανταγωνισμού ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΙΟΒΕ Κατρίνης Μανώλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κρήτη Κώτσος Ευάγγελος ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μελίδης Σπύρος Μεταφορικό Ισοδύναμο Ξυδάκης Ηρακλής ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδοπούλου Έλλη Παπαζήσης Γιάννης Ρωσία ΣΑΠΕΚ Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σύστημα Εισροών - Εκροών Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τουρκία ΦΠΑ αδειοδότηση ανασφάλιστα ανταποδοτικά αντλίες απεργία αργό πετρέλαιο βενζίνη βυτιοφόρα δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος επιδοτήσεις επικουρικό ηλεκτροκίνηση καύσιμα κλιματική αλλαγή λαθρεμπόριο μελέτες μητρώα περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πλαφόν πλυντήρια πρατήρια πρόστιμα πρόσωπα συναντήσεις τέλη ταξινομήσεις τελωνείο υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης φορτιστές φυσικό αέριο φόροι ωράριο
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!