Skip to main content
| Notaka

“ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΔ/τος ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ”.

Οι παρατηρήσεις της Π.Ο.Π.Ε.Κ., στο υπό διαβούλευση Π.Δ του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας για της ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΔ/τος ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

Με το υπό διαβούλευση σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος επιχειρείται ο εκσυγχρονισμός και η επικαιροποίηση του από 23.02.1987 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 166Δ) με το οποίο καθορίστηκαν οι κατηγορίες και το περιεχόμενο των χρήσεων γης στις περιοχές των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ). Στο υπό διαβούλευση σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος προβλέπονται δεκαπέντε (15) Γενικές Κατηγορίες Χρήσεων Γης σε αντίθεση με το από 23.02.1987 Προεδρικό Διάταγμα που προέβλεπε εννιά (9) κατηγορίες χρήσεων γης, που καλύπτουν τόσο τον αστικό όσο και τον εξωαστικό χώρο σε αντιστοιχία με το πεδίο εφαρμογής των νέων Γ.Π.Σ.

Ειδικότερα σε ότι αφορά στα Πρατήρια Καυσίμων παρατηρούμε τα εξής:

• Στο υπό διαβούλευση Π. Δ/μα χρησιμοποιείται (ή για την ακρίβεια επαναφέρεται) ο όρος “Πρατήρια Υγρών Καυσίμων, Υγραερίου και Φυσικού Αερίου”, ενώ με την παρ. 7 του άρθρου 114 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82Α) όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν.4439/2016 (ΦΕΚ 222Α), έχει εισαχθεί στην κείμενη νομοθεσία ο όρος “Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας”.

• Ο όρος «Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας» περιλαμβάνει τα αμιγή ή μικτά πρατήρια υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) ή/και φυσικού αερίου, υγροποιημένου (LNG) και συμπιεσμένου/πεπιεσμένου (CNG), υπό οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών. Τα πρατήρια αυτά μπορεί να διαθέτουν σε διερχόμενα τροχοφόρα οχήματα, πλέον των παραπάνω καυσίμων, αυτούσια βιοκαύσιμο (όπως βιοαιθανόλη και βιοντήζελ), ηλεκτρική ενέργεια και υδρογόνο, καθώς και λοιπούς εναλλακτικούς τύπους καυσίμων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της 2014/94/ΕΕ Οδηγίας.
Όλα δε τα παραπάνω έγιναν στην κατεύθυνση ανάπτυξης υποδομών για την προώθηση των εναλλακτικών καυσίμων.
Ανάλογη προσπάθεια προώθησης των εναλλακτικών καυσίμων επιχειρήθηκε και με το Νόμο 3710/2008 (ΦΕΚ 216 Α) με τον οποίο επιτράπηκε υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις η λειτουργία πρατηρίων υγραερίου, μικτών ή αμιγών σε περιοχές όπου επιτρέπεται η ίδρυση και η λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων.
• Στο ίδιο πλαίσιο με την παρ. 4 του άρθρου 114 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82Α) ορίζεται ότι σε περιοχές όπου από τις χρήσεις γης δεν επιτρέπεται η ίδρυση νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων, αλλά ως προς τα υφιστάμενα πρατήρια υγρών καυσίμων, είτε δεν προβλέπεται η απομάκρυνση τους, είτε επιτρέπεται να συνεχίσουν να λειτουργούν και να εκσυγχρονίζονται, επιτρέπεται η προσθήκη εγκαταστάσεων παροχής υγραερίου (LPG) και γενικότερα συμπιεσμένων αερίων καυσίμων (CNG) για την κίνηση τροχοφόρων οχημάτων.
Δηλαδή, στην ήδη ισχύουσα νομοθεσία η προσθήκη αερίων καυσίμων (LPG, CNG), καυσίμων φιλικότερων προς το περιβάλλον, έναντι των υγρών καυσίμων, θεωρείται εκσυγχρονισμός και όπου προβλεπόταν από τις κείμενες διατάξεις η δυνατότητα εκσυγχρονισμού υφιστάμενων εγκαταστάσεων επιτρεπόταν και η προσθήκη εναλλακτικών καυσίμων.
• Με το υπό έκδοση Π. Δ/μα επαναφέρεται ο διαχωρισμός των πρατηρίων, ανάλογα με το καύσιμο που προμηθεύουν(“Πρατήρια Υγρών Καυσίμων, Υγραερίου και Φυσικού Αερίου) και η χωροθέτησή τους σε διαφορετικές κατηγορίες χρήσεων γης.
• Παρατηρείται δηλαδή για ακόμη μία φορά διγλωσσία και ασυμφωνία μεταξύ προγενέστερων και μεταγενέστερων νομοθετημάτων η οποία είναι βέβαια ότι θα δημιουργήσει επιπλοκές στην αδειοδότηση νέων εγκαταστάσεων, ενώ είναι πλήρως αντίθετη στην κατεύθυνση της προσπάθειας που γίνεται αυτή τη στιγμή από τη χώρα για την προώθηση των εναλλακτικών καυσίμων !!!!!.
• Το υπό διαβούλευση Π. Δ/μα προβλέπει τη χωροθέτηση νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων σε περιοχές γενικής κατοικίας σε συνδυασμό με άλλες λειτουργίες (σταθμό αυτοκινήτων, πλυντήριο, λιπαντήριο, μίνι μάρκετ για την εξυπηρέτηση των διερχόμενων οδηγών ΜΟΝΟ με την προϋπόθεση ότι το πρατήριο αποτελεί τη μοναδική χρήση στο οικόπεδο.
Η προαναφερόμενη πρόβλεψη έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις της ειδικότερης νομοθεσίας για τα πρατήρια αφού σύμφωνα με το Π.Δ/μα 118/2006 (ΦΕΚ 119 Α) άρθρο 2, στα πρατήρια υγρών καυσίμων μπορούν να ασκούνται συμπληρωματικές δραστηριότητες όπως πλύση – λίπανση, παροχή υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος, εμπορία ειδών συναφών προς τα οχήματα, ανταλλακτικών και εμπορευμάτων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εμπορική δραστηριότητα με την οποία καλύπτονται ανάγκες των διακινουμένων και χρηστών του πρατηρίου, εστιατόρια, μπαρ, συνεργεία οχημάτων, οδική βοήθεια, τράπεζα, πρώτες βοήθειες, εγκαταστάσεις προσωπικής υγιεινής, εγκαταστάσεις διανυκτέρευσης, στάθμευση οχημάτων, κ.α., ενώ ΔΕΝ δίνεται πλέον η δυνατότητα ανάπτυξης στο ίδιο οικόπεδο της κατοικίας και πιθανόν της επαγγελματικής δραστηριότητας του ιδιοκτήτη κάτι που κατά κόρον συμβαίνει ιδιαίτερα σε ημιαστικές περιοχές και προβλέπεται από τον πρόσφατα δημοσιευμένο νόμο 4439/2016.
• Είτε εκ παραδρομής είτε στοχευόμενα στις περιοχές Πολεοδομικού Κέντρου – Κεντρικών Λειτουργιών Πόλης και Τοπικών Κέντρων το υπό διαβούλευση Π. Δ/μα ΔΕΝ προβλέπει καθόλου πρατήρια ενώ στις περιοχές των τεχνολογικών πάρκων που προβλέπονται για την εγκατάσταση παραγωγικών δραστηριοτήτων αιχμής προβλέπει αποκλειστικά πρατήρια υγρών καυσίμων.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Spyrides ad-blue containers

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

error: Content is protected !!