| Notaka

«Π.Ο.Π.Ε.Κ. – Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα απόβλητα και την υποχρέωση υποβολής ετήσιας έκθεσης παραγωγού αποβλήτων».

Πατήστε την επιλογή  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  για να διαβάσετε την συνέχεια του άρθρου .

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 46537/2013 (ΦΕΚ 2036Β/22.08.2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση που καθόρισε τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για τους σταθμούς ανεφοδιασμού οχημάτων με αέρια ή υγρά καύσιμα οι εκμεταλλευτές πρατηρίων καυσίμων είναι υποχρεωμένοι μέχρι τέλος Φεβρουαρίου έκαστου έτους να υποβάλλουν στην αδειοδοτούσα αρχή Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ)  για τα απόβλητά που παρήγαγαν την προηγούμενη χρονιά. Στην έκθεση αποτυπώνονται οι ποσότητες, το είδος των αποβλήτων και ο τρόπος διαχείρισης τους.

Επισυνάπτεται η μορφή του έντυπου της  Ετήσιας Έκθεσης Παραγωγού Αποβλήτων που πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί.

Εφ’ όσον δεν διενεργήσατε παραδόσεις αποβλήτων ή δεν υπάρχουν προσωρινά αποθηκευμένες ποσότητες αποβλήτων στο πρατήριο τότε η ΕΕΠΑ δεν μπορεί παρά να αφορά μηδενικές ποσότητες, όπως στο παράδειγμα που ακολουθεί.

Αυτό το έντυπο μπορείτε να το καταθέσετε είτε συμπληρώνοντάς το μόνοι σας είτε με οποιαδήποτε άλλη υποστήριξη.

Από την κείμενη νομοθεσία δεν προκύπτει η υποχρέωση σύνταξης και υποβολής σε οποιαδήποτε αρχή σύμβασης συνεργασίας με αδειοδοτημένη εταιρεία για τη συλλογή και τη μεταφορά των αποβλήτων. Ωστόσο, ειδικά στα επικίνδυνα απόβλητα, που δεν αποτελούν ειδικά ρεύματα όπως π.χ η παραγόμενη από τους ελαιολασποσυλλέκτες λάσπη παρατηρείται το φαινόμενο συνάδελφοι να δέχονται επισκέψεις ή επιστολές από εταιρείες οι οποίες τους ζητούν τη σύναψη σύμβασης. Η σύμβαση μπορεί να διασφαλίσει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων μερών αλλά η ουσιαστική υποχρέωση είναι η παράδοση των αποβλήτων σε αδειοδοτημένο συλλέκτη και η τήρηση των προβλεπόμενων παραστατικών στο πρατήριο τα οποία επιδεικνύονται σε περίπτωση ελέγχου.

Τα παραστατικά πιστοποιούν την ορθή διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων και την ορθότητα των στοιχείων που υποβλήθηκαν με την ΕΕΠΑ.

Γενικότερα οι συνάδελφοι δεν πρέπει να πέσουν <<θύματα>> κανενός, που θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί   την Υπόθεση με τα απόβλητα.

Δεν υπάρχει λόγος ιδιαίτερης  βιασύνης, δεν θα καταλογιστούν πρόστιμα, ούτε θα αφαιρεθούν οι άδειες των πρατηρίων, τουλάχιστον όχι άμεσα !!

Μπορείτε να πάρετε ψύχραιμα την απόφαση σας και να επιλέξετε την λύση που σας συμφέρει!!

Επίσης μπορείτε να καλείτε  στην Π.Ο.Π.Ε.Κ. ( 210 3614995-6 ), ή/και στο Τεχνικό μας Σύμβουλο, κο Παναγιώτη Καρανάσιο (τηλ 6978990922, 6978990916, 6978990920)  προκειμένου να λάβετε περισσότερες  σχετικές   διευκρινίσεις.  

 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

[εδαφ. (Γ) παρ. 4 του ΑΡΘΡΟυ 11 ΤΗΣ υπ’ αριθμ. 13588/725/06 ΚΥΑ]

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ) ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ                                                      

 

ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

2015

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία)

   

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  (Αναζητήστε τους κατάλληλους 4-ψήφιους κωδικούς των κεφαλαίων του Ε.Κ.Α. ανάλογα με τις δραστηριότητες της επιχείρησης)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ

 

Α.Φ.Μ.

   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Π.Π.Δ

 

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Μικτό Πρατήριο Υγρών Καυσίμων & LPG με Πλυντήριο και Λιπαντήριο

ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Π.Κ.Μ / Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Δυτ. Θεσ/νίκης

 

ΣΤΑΚΟΔ

47.30.8

 

Απόβλητα έλαια μηχανής κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης

13

02

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

3 άτομα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Αορίστου

 

Περιεχόμενα διαχωριστή ελαίου / νερού

13

05

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ (m²)

1.511,26  

 
     

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

e-mail

   

 

1. Διαχείριση αποβλήτων εντός της Εγκατάστασης

             

(1)                     Κατηγορία αποβλήτου (1)                          (6-ψήφιος κωδικός Ε.Κ.Α.)

(2)                                          Περιγραφή αποβλήτου σύμφωνα με  τον  Ε.Κ.Α.

(3)        

Ποσότητα αποβλήτου που διαχειριστήκατε εντός της εγκατάστασης το έτος αναφοράς (t)

(4)                         Εργασία διαχείρισης(2)

(5)                                                                                                                                                                   Αρ. σχετικής Άδειας(3)

(6)                     Κατηγορία αποβλήτου  μετά την επεξεργασία                 (6-ψήφιος  κωδικός     ΕΚΑ ) (4)

(7)                                          Περιγραφή αποβλήτου της στήλης (6) σύμφωνα με  τον  Ε.Κ.Α.

(8)         Ποσότητα αποβλήτου της στήλης (6) το έτος αναφοράς (t)

 
 
 
 
 
 
 
 
                         

ΣΥΝΟΛΟ

0,00

               

0,00

 

2. Διαχείριση αποβλήτων εκτός της Εγκατάστασης

             

(9)                     Κατηγορία αποβλήτου (1)                       

(6-ψήφιος κωδικός Ε.Κ.Α.)

(10)                                          Περιγραφή αποβλήτου σύμφωνα με  τον  Ε.Κ.Α.

(11)

Ποσότητα αποβλήτου του οποίου η διαχείριση έγινε εκτός της εγκατάστασης το έτος αναφοράς (t)

(12)                                            Επωνυμία Συλλέκτη αποβλήτου

(13)                                            Αρ. Μητρώου ΥΠΕΧΩΔΕ/ Αρ. Άδειας Συλλέκτη(5)

(14)                                 Έχουν συμπληρωθεί τα σχετικά Έντυπα Αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά; (Ναι/Όχι)(6)

(15)                                                       Επωνυμία Εγκατάστασης Παραλαβής Αποβλήτου(7)

(16)               Εργασία διαχείρισης της ποσότητας αποβλήτου της στήλης (11)

(17)                                                                                                                                                                   Αρ. σχετικής Άδειας(3)

 
 
 
 
 
 
 

13

02

05*

Μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά  

0    lt

CYTOPΠεριβαλλοντικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές Α.Ε.Ε

0076

ΝΑΙ

ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. Κέντρο Συλλογής 

Θεσ/νίκης

R9

60165/1724/04.12.2013

 

ΣΥΝΟΛΟ

0   lt

                   

 

 

3. Αποθήκευση αποβλήτων εντός της Εγκατάστασης (Προσωρινή αποθήκευση)

   

(18)                     Κατηγορία αποβλήτου  (1)                       (6-ψήφιος κωδικός Ε.Κ.Α.)

(19)                                                                                                                                                                  Περιγραφή αποβλήτου σύμφωνα με  τον  Ε.Κ.Α.

(20)                          Ποσότητα αποβλήτου που αποθηκεύσατε εντός της εγκατάστασης το έτος αναφοράς (t)

 (21)                        Ποσότητα αποθηκευμένου αποβλήτου από παλαιοτέρα έτη (t)

(22)              

Έτος Έναρξης Αποθήκευσης

(23)                                          Συνολική ποσότητα αποθηκευμένου αποβλήτου από προηγούμενα έτη και μέχρι τέλους του έτους αναφοράς (t)

 
 
 
 
 
 
 
 
                 
                 

ΣΥΝΟΛΟ

         

1.   Θα πρέπει να αναφερθούν οι κατηγορίες των αποβλήτων της κύριας παραγωγικής δραστηριότητας, καθώς και οι κατηγορίες των αποβλήτων που προέκυψαν από άλλες δραστηριότητες της εγκατάστασης.    

 

2.   Στη διαχείριση δεν περιλαμβάνεται η προσωρινή αποθήκευση.

 

3.   Nοείται η άδεια διαχείρισης αποβλήτων που χορηγείται από τον Γ.Γ. της οικείας Περιφέρειας.  

 

4.   Η επιλογή εξαψήφιου κωδικού ΕΚΑ του αποβλήτου μπορεί να γίνει από το κεφάλαιο 19 του ΕΚΑ

 

5.   Nοείται η άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων που χορηγείται είτε από το ΥΠΕΧΩΔΕ είτε από τους Γ.Γ. Περιφερειών.    Σημειώνεται ότι ο Συλλέκτης και ο Μεταφορέας μπορεί να είναι το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.                 

 

6.  Αφορά μόνο τα επικίνδυνα απόβλητα.

 

7.  Στην περίπτωση  επικίνδυνου αποβλήτου, η εγκατάσταση παραλαβής πρέπει να είναι γνωστή στον παραγωγό.

     

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

1202 2030 adblue ADR Alpha TV Andre Bledjian ANT1 app ARAMCO Autogas Baker Hughes Biden Joe BlueFuel Bosch BP Brent Cedefop Chevron CNG covid-19 crack spread Cyclon DAF Dailymail Delta Poseidon e-katanalotis e-shop e-ΕΦΚΑ EBITDA Economist eFuel Energean Oil Exxon-Mobil Fuel Pass fund Goldman Sachs gov.gr Guardian Handelsblatt Inside Story interlock kWh LANA LG LNG Mediterranean Gas Mohammad Sanusi Barkindo MOTOR OIL MWh myData Mytilineos myΘέρμανση newsauto.gr OIL ONE OPEC OPEC+ Open TV Optima Bank PLATTS POS Prudent Warrior RealNews refinery margin REPSOL Revoil RMM Royal Dutch Shell Saudi Arabian Oil Company SECU-TECH self-test SHELL SKG Sokol Sri Lanka TEXACO TotalEnergies TotalEnergy Urals windfall tax WOOD World Bank WTI «Άγιος Χριστόφορος» ΄1 ΑΑΔΕ ΑΟΖ ΑΦΜ Αγγελική Ναταλία Αδαμοπούλου Αλβανία Αλεξιάδης Τρ. Αληγιζάκης Γιάννης Αναγνωστόπουλος Θ. Αναφορά Αρβανιτίδης Γιώργος Ασία Ασμάτογλου Γιώργος Αχτσιόγλου Έφη ΒΕΘ Βέττας Ι. Βελετάκης Ν. Βενεζουέλα Βεσυρόπουλος Απ. Βουλή Βουλγαρία Βουλγαρίδης Γιώργος Βρετανία Βόρεια Μακεδονία ΓΕΜΗ ΓΣΕΒΕΕ Γαλλία Γενική Συνέλευση Γερμανία Γεωργιάδης Άδωνις ΔΕΗ ΔΕΣΦΑ ΔΙ.Μ.Ε.Α. ΔΙΕΠΠΥ ΔΙΜΕΑ Δαγούμας Θ. Διοικητικό Συμβούλιο Δούκας Χάρης Δρακακάκης Γιάννης Ε.Ε. ΕΕΑ ΕΚΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΠΕ ΕΝΒΕΘ ΕΡΓΑΝΗ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΣΥΔ ΕΤΕΚΑ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπάκης Π. Επιτροπή Επιτροπή Ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Ένωση ΗELLENiQ ENERGY ΗΠΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ηνωμένο Βασίλειο Ηράκλειο ΘΕΡΜΟΙΛ Θράκη Θωμαδάκης Μ. ΙΟΒΕ Ινδία Ιράν Ιταλία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΕΔΑΚ ΚΕΠ Κίνα Καλογήρου Ι. Καρανάσιος Π. Κατρίνης Μανώλης Κεγκέρογλου Βασίλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κλίμα Κρήτη Κρίντας Θ. Κύπρος Κώτσος Ευάγγελος Λάτσης Σπ. Λιανός Ι. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΜΕΛΚΟ Μάρδας Δ. Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαμουλάκης Χ. Μασαλής Γιώργος Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μαυρομμάτης Γιώργος Μελίδης Αλέξανδρος Μελίδης Σπύρος Μελισσανίδης Δημήτρης Μεταφορικό Ισοδύναμο Μπόμπορης Παναγιώτης Ξυδάκης Ηρακλής ΟΒΕ ΟΟΣΑ ΟΦΑΕ Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονόμου Γ. ΠΑΣΟΚ ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Πάνας Απόστολος Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδημητρίου Μπ. Παπαδοπούλου Έλλη Παπαδοπούλου Ελισάβετ Παπαζήσης Γιάννης Παπαμιχαήλ Σωτήρης Παραπολιτικά Πετκίδης Βασίλης Πιστωτικές κάρτες Πλακιωτάκης Γιάννης Πρέβεζα Προκοπίου Γ. ΡΑΕ Ροδόπη Ρωσία ΣΑΜΕΕ ΣΑΠΕΚ ΣΕΒ ΣΕΒΤ ΣΕΕΠΕ ΣΚΑΙ ΣΜΕΑ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Σάκκος Αντώνης Σαμόλης Λ. Σαουδική Αραβία Σβίγκου Ρ. Σιάμισιης Ανδρέας Σκρέκας Κώστας Σκυλακάκης Θ. Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σωκράτης Φάμελλος Σύστημα Εισροών - Εκροών ΤΕΑΠΥΚ Ταγαράς Νίκος Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τουρκία Τσίπρας Αλέξης Τσαμπαζλής Γιώργος ΥΜΕ ΦΕΚ ΦΠΑ Φίλης Ν. Φραγκογιάννης Κώστας Χανιά Χαρίτσης Αλ. Χατζηθεοδοσίου Γ. Χατζηνικολάου Ν. έλεγχοι αγγελίες αγρότες αδειοδότηση αεροπορικά καύσιμα ανάκτηση ατμών αναβάθμιση ανακαλύψεις ανασφάλιστα ανταγωνισμός ανταποδοτικά αντλίες απάτη απαιτήσεις απεργία αποτελέσματα απόβλητα αργό πετρέλαιο βαρέλι βενζίνη βιοντίζελ βυτίο βυτιοφόρα γεωτρήσεις δειγματοληψίες δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος εισφορά αλληλεγγύης εισφορές εμπάργκο επιδοτήσεις επιδότηση επικουρικό επιμέτρηση ευρώ ηλεκτρικά αυτοκίνητα ηλεκτροκίνηση θερμική καταπόνηση ισολογισμοί ιστορία κίνητρα κατάρτιση καταγγελίες καυσόξυλα καύσιμα κλιματική αλλαγή κυρώσεις λαθρεμπόριο λιπαντήρια λογισμικό μέτρα προστασίας μελέτες μελέτη μεταφορικές μητρώα μικρόβια ναυτιλιακό νοθεία νομοσχέδιο ογκομέτρηση οδηγοί ορυκτά καύσιμα παραμεθόριος παραπομπή παρατηρητήριο τιμών περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πιστοποιητικά πλαφόν πληθωρισμός πλυντήρια πρατήρια πρατήριο καυσίμων προδιαγραφές προμέτρηση πρόστιμα πρόσωπα πτωχευτικός ρεύμα ρούβλια στάθμη συνέδριο συναντήσεις συνεργεία συνταξιοδότηση σφράγιση τάνκερ τέλη ταξινομήσεις τελωνείο τιμοκατάλογοι χονδρικής τολουόλη υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης υπ. Οικονομικών υποτροφίες υπουργείο Ανάπτυξης υπουργείο Ενέργειας υπουργείο Οικονομικών υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών φορτηγά φορτιστές φυσικό αέριο φόροι ωράριο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!