Skip to main content
| Notaka

«Π.Ο.Π.Ε.Κ. – Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας για την Γνωστοποίηση τιμών πετρελαιοειδών προϊόντων»

Επανερχόμαστε σε συνέχεια προηγούμενης σχετικής μας (Α.Π. 1480/8.6.2015) επιστολής και σχετικού Ηλεκτρονικού Μηνύματος μας και παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τις περεταίρω ενέργειές σας σχετικά με την λειτουργία των κανόνων του ανταγωνισμού το συντομότερο, για να μη χρειαστεί να θέσουμε προς ερμηνεία, την επικρατούσα κατάσταση υπόψη των αρμοδίων Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Επανερχόμαστε σε συνέχεια προηγούμενης σχετικής μας (Α.Π. 1480/8.6.2015) επιστολής και σχετικού Ηλεκτρονικού Μηνύματος μας και παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τις περεταίρω ενέργειές σας σχετικά με την λειτουργία των κανόνων του ανταγωνισμού το συντομότερο, για να μη χρειαστεί να θέσουμε προς ερμηνεία, την επικρατούσα κατάσταση υπόψη των αρμοδίων Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η απάντηση σας με την (Α.Π. 109265/26.10.2015) επιστολή σας, αναφερόμενη και επικαλούμενη την ασαφή, ακατανόητη και ατεκμηρίωτη γνώμη της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Α.Π. 3631/9.7.2014), η οποία σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτική, ότι δήθεν η «ανάρτηση – γνωστοποίηση των τιμών των πετρελαιοειδών προϊόντων των Εταιρειών Εμπορίας στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή θα συμβάλλει στη διαφάνεια των τιμών και ως εκ τούτου στη διευκόλυνση των Εταιρειών για τυχόν αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές, υπερακοντίζοντας τα πιθανά οφέλη που δυνητικά θα έχει ο καταναλωτής»!!! δεν απαντά στο ερώτημά μας.

Οι κανόνες της ΕΕ για τον ανταγωνισμό έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίζουν θεμιτούς και ισότιμους όρους για τις επιχειρήσεις, αφήνοντας περιθώρια για καινοτομία, ενιαία πρότυπα και την ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων. Βάσει των κανόνων της ΕΕ, οι επιχειρήσεις δεν επιτρέπεται:

– να καθορίζουν τις τιμές ή να κατανέμουν τις αγορές μεταξύ τους,

– να καταχρώνται τη δεσπόζουσα θέση τους σε μια συγκεκριμένη αγορά για να παραγκωνίζουν τους μικρότερους ανταγωνιστές τους.

Αρχή της Επαγγελματικής Ελευθερίας, είναι η «Κατάργηση Αδικαιολόγητων Περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων, των επαγγελμάτων σχετικά με τη λειτουργία των πρατηρίων υγρών καυσίμων και των πρατηρίων πώλησης υγραερίων αποκλειστικά για κίνηση οχημάτων μέσω αντλιών.»

Η πολιτική ανταγωνισμού είναι ένα σύνολο κανόνων που εφαρμόζονται για να διασφαλίζεται ο θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων. Η εφαρμογή της ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα, αυξάνει την αποδοτικότητα, διευρύνει τις επιλογές των καταναλωτών και συμβάλλει στη μείωση των τιμών και τη βελτίωση της ποιότητας. Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους η ΕΕ αντιμάχεται τις μονοπωλιακές πρακτικές, ελέγχει τις συγχωνεύσεις και τις κρατικές ενισχύσεις και ενθαρρύνει την απελευθέρωση των αγορών.

Ο ευκολότερος τρόπος για να αυξήσει μια επιχείρηση το μερίδιο αγοράς της είναι να προσφέρει καλύτερες τιμές. Επομένως, στις αγορές που λειτουργεί ο ανταγωνισμός οι τιμές πέφτουν. Το γεγονός αυτό ευνοεί τους καταναλωτές, εφόσον είναι περισσότεροι αυτοί που μπορούν να αγοράζουν, και παράλληλα, ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις.

Επιδίωξη κάθε αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας είναι να διασφαλίσει την ελευθερία του καταναλωτή να επιλέγει μεταξύ περισσότερων ανταγωνιστικών τιμών.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3054/2002, όπως ισχύει, «Οι κάτοχοι άδειας Λιανικής Εμπορίας προμηθεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα από κατόχους άδειας Εμπορίας. Οι κάτοχοι άδειας Λιανικής Εμπορίας των κατηγοριών με τα στοιχεία α και β της παραγράφου 3 που δεν προμηθεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα από κάτοχο άδειας Εμπορίας με βάση αποκλειστική σύμβαση και δεν φέρουν στο πρατήριό τους το εμπορικό σήμα αυτού («Ανεξάρτητα Πρατήρια») μπορούν να προμηθεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα και από κατόχους άδειας Διύλισης, αποκλειστικά για τα πρατήριά τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 5».

«Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του κειμένου της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Αύγουστος 2008) για τα προβλήματα του κλάδου των πετρελαιοειδών και λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των συμμετεχόντων στην πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση, στην αγορά χονδρικής εμπορίας δεν λειτουργεί ικανοποιητικά ο ανταγωνισμός. Τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται στην εκπτωτική πολιτική των Εταιρειών Εμπορίας τα οποία επηρεάζουν σημαντικά και την αγορά της λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών.

 Κάθε Εταιρεία Εμπορίας, αναφορικά με την κλίμακα και το ύψος των εκπτώσεων θα πρέπει να μην εφαρμόζει διακριτική μεταχείριση και οι εκπτώσεις θα πρέπει να χορηγούνται στους πρατηριούχους επί του τιμολογίου, είτε ανήκουν στο δίκτυο της Εταιρίας Εμπορίας, είτε όχι (ανεξάρτητα πρατήρια), με ίσους όρους και συνθήκες. Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του κειμένου της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τα προβλήματα του κλάδου των πετρελαιοειδών στην αγορά χονδρικής εμπορίας δεν λειτουργεί ικανοποιητικά ο ανταγωνισμός. Τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται στην εκπτωτική πολιτική των εταιρειών εμπορίας τα οποία επηρεάζουν σημαντικά και την αγορά της λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών.

 Τέλος, αναφορικά με τις εκπτώσεις που χορηγούνται βάσει τιμολογίου, προτείνεται να χορηγούνται στους πρατηριούχους είτε ανήκουν στο δίκτυο της εταιρείας, είτε όχι (ανεξάρτητα πρατήρια), με ίσους όρους και συνθήκες, ενώ θα πρέπει επιπρόσθετα να αναγράφεται στο τιμολόγιο και η χρονική διάρκεια για την οποία δίνονται. Με τον τρόπο αυτό, εκτιμάται ότι θα αμβλυνθούν πιθανά φαινόμενα διακριτικής μεταχείρισης εκ μέρους των εταιρειών εμπορίας στους πρατηριούχους και θα ενταθεί περισσότερο ο ενδοσηματικός (intrabrand) και διασηματικός (inter-brand) ανταγωνισμός». 
 
Με τον Ν.4093/2012 Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του νόμου 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εμπορίας, Ανεξάρτητα Πρατήρια, Κοινοπραξίες και Συνεταιρισμοί προμηθεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα από κατόχους Άδειας Εμπορίας και κατόχους Άδειας Διύλισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 5».
 
Όλα τα παραπάνω αναφέρονται για να επανακαθορίσουμε την θέση μας για την εφαρμογή, στα πλαίσια των κανόνων του Ανταγωνισμού, ότι οι Πρατηριούχοι απαιτούν να γνωρίζουν κάθε πρωί τις χονδρικές τιμές των πετρελαιοειδών προϊόντων και του υγραερίου, καθώς και τις εκπτώσεις κλίμακας, προκειμένου να επιλέγουν κάθε φορά τον προμηθευτή τους με βάση την παραπάνω διάταξη του Ν.3054/2002 όπως αυτή τροποποιήθηκε.

 
Ο θεμιτός ανταγωνισμός απαιτεί ενιαίες χονδρικές τιμές και ενιαίες εκπτώσεις κλίμακας από τις Εταιρείες Εμπορίας για όλα τα πρατήρια, χωρίς διακριτική μεταχείριση των ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων και των πρατηρίων δικτύου έναντι των ανεξάρτητων πρατηρίων.
 
Σας καλούμε όπως, 

 
1.Υποχρεωθούν άμεσα οι Εταιρείες Εμπορίας στην καθημερινή ανάρτηση των χονδρικών τιμών Πετρελαιοειδών προϊόντων και Υγραερίου στην ιστοσελίδα της Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή,
 
2.Υποχρεωθούν άμεσα οι Εταιρείες Εμπορίας να προσδιορίζουν επακριβώς τις χορηγούμενες εκπτώσεις με μοναδικό κριτήριο τις ποσοτικές κλιμακώσεις για όλους τους πρατηριούχους, ανά παραγγελία και ανά προϊόν.
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.
 
Με εκτίμηση Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Spyrides ad-blue containers

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

error: Content is protected !!