| Notaka

«ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Τα αποθεματικά του ΤΕΑΠΥΚ είναι των πρατηριούχων και έχουν σχηματιστεί αποκλειστικά από τις εισφορές τους».

      Με τα δημοσιονομικά μέτρα του Νοεμβρίου του 2012 (άρθρο 1 παρ. ΙΑ, υποπαραγράφος ΙΑ 14, εδάφιο 4 του ν. 4093/2012, «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016.», ΦΕΚ τ. Α’ αρ. φ. 222/12-11-2012), καταργήθηκε η προβλεπόμενη εισφορά των ασφαλισμένων του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων («ΤΕΑΠΥΚ») του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ο.Α.Ε.Ε., ποσοστού 4,950 τοις χιλίοις, υπολογιζόμενο επί της ανά λίτρο (προ Φ.Π.Α.) τιμής των βενζινών, των πετρελαίων (εκτός πετρελαίου θέρμανσης και φωτιστικού) και του υγραερίου. 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2015.-

      Με τα δημοσιονομικά μέτρα του Νοεμβρίου του 2012 (άρθρο 1 παρ. ΙΑ, υποπαραγράφος ΙΑ 14, εδάφιο 4 του ν. 4093/2012, «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016.», ΦΕΚ τ. Α’ αρ. φ. 222/12-11-2012), καταργήθηκε η προβλεπόμενη εισφορά των ασφαλισμένων του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων («ΤΕΑΠΥΚ») του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ο.Α.Ε.Ε., ποσοστού 4,950 τοις χιλίοις, υπολογιζόμενο επί της ανά λίτρο (προ Φ.Π.Α.) τιμής των βενζινών, των πετρελαίων (εκτός πετρελαίου θέρμανσης και φωτιστικού) και του υγραερίου.

      Ουσιαστικά με την κατάργηση αυτή της υποχρεωτικής ποσοστιαίας εισφοράς επί της τιμής πώλησης των υγρών καυσίμων, καταργήθηκε η λειτουργική αυτοτέλεια και βιωσιμότητα του Ταμείου μας.

      Στον ίδιο νόμο ορίστηκε ότι με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε., Αναλογιστική Μελέτη και Γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ) θα καθοριστούν οι νέοι πόροι υπέρ του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων «ΤΕΑΠΥΚ», ο τρόπος είσπραξης και απόδοσης τους, ο υπολογισμός των παροχών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Ουσιαστικά πλέον και με την υποκριτική αυτή διάταξη, προδιαγράφηκε η με Υπουργική Απόφαση «ιδιωτικοποίηση» του Ταμείου μας και η ένταξη του στο ΕΤΕΑ, στη βάση μιας αβέβαιης πλέον συμμετοχής των ασφαλισμένων λόγω της οικονομικής κρίσης.

      Κατ’ εξουσιοδότηση της προαναφερόμενης διάταξης και είκοσι (20) μήνες μετά την κατάργηση της εισφοράς, δηλαδή μετά την πλήρη οικονομική αποστράγγιση του Ταμείου μας, εφόσον λόγω της μη καταβολής της εισφοράς εξαντλήθηκαν τα αποθεματικά του,  εκδόθηκε η υπ’ αριθ. Φ20210/οικ.9572/369 από 8.5.2014 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, «Τροποποίηση, συμπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του Καταστατικού του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης «ΤΕΑΠΥΚ» του ΟΑΕΕ.», (ΦΕΚ τ. Β’ αρ. φ. 1270/20.5.2014), με την οποία ορίστηκε η εισφορά των ασφαλισμένων στο Ταμείο μας σε ποσοστό 6% για όλους τους ασφαλισμένους (παλιούς και νέους) επί του προβλεπόμενου ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας, στην οποία κατατάσσονταικαι μάλιστααναδρομικά από την 1.12.2012.

       Η ανωτέρω από 8.5.214 Υ.Α. κατέληξε στο ανωτέρω ποσοστό εισφοράς για τους ασφαλισμένους του «ΤΕΑΠΥΚ», βασιζόμενη στην από Οκτώβριο του 2013 «Αναλογιστική Μελέτη Ειδικού Σκοπού», η οποία διενεργήθηκε από τη Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

        Κατά της ανωτέρω Υ.Α., η Ομοσπονδία μας από κοινού αφενός με τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις-μέλη της και αφετέρου με συναδέλφους-ασφαλισμένους του «ΤΕΑΠΥΚ», κατέθεσε τη με αριθ. καταθ. 3235 από 2.10.2014 Αίτηση Ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η εν λόγω Αίτηση Ακύρωσης, προσδιορίστηκε να συζητηθεί αρχικά στις 5.10.2015, κατόπιν δε αναβολής στις 11.4.2016.

Ειδικότερα,η Ομοσπονδία μας προσέφυγε ενώπιον του ΣτΕ κατά της επίμαχης Υ.Α., καθώς πάσχει νομιμότητας για τους εξής λόγους:

(α) Η από Οκτώβριο του 2013 «Αναλογιστική Μελέτη» στην οποία βασίστηκε η επίμαχη Υ.Α. για την έκδοσή της είναι διάτρητη και παραβιάζει τις νόμιμες προδιαγραφές εκπόνησης των αναλογιστικών μελετών. Επιβεβαίωση της θέσης μας αυτής υπήρξαν και οι εκ των υστέρων (Μάρτιο 2015) δηλώσεις-καταγγελίες του τότε Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά με την ανακρίβεια και αντι-επιστημονικότητα των Αναλογιστικών Μελετών των Ασφαλιστικών Ταμείων με αποκλειστικό στόχο τη μείωση των συντάξεων καθ’ υπόδειξη της Τρόϊκας.

(β) Είναι ανεπίκαιρη, καθώς  εκδόθηκε στις 8.5.2014, δηλαδή επτά μήνες μετά την έκδοση της «Αναλογιστικής Μελέτης» (Οκτώβριος 2013) και δεκαοκτώ μήνες μετά το έτος 2012 (έτος κατάργησης της εισφοράς ποσοστού 4,950 τοις χιλίοις), χωρίς καν να έχει συμπεριλάβει στα κρίσιμα απολογιστικά οικονομικά στοιχεία του «Ταμείου» μας εκείνα του έτους 2012.

(γ) Παραβιάζει τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 5 του Συντάγματος, σε σχέση με την προστασία του ασφαλιστικού κεφαλαίου του Ταμείου μας, καθώς βασίζεταιεπί αθεμελίωτων, αναπόδεικτων, παρωχημένων και επιλεκτικών παραδοχών της ως άνω «Αναλογιστικής Μελέτης», στερούμενων κάθε επιστημονικής επιβεβαίωσης και επαλήθευσης, κατά τρόπο που ακυρώνει πλήρως το σκοπό έκδοσης της ως άνω Υ.Α.

    Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (Π.Ο.Π.Ε.Κ.), εμμένει στην αυτονομία-αυτοτέλεια του «ΤΕΑΠΥΚ» και μάχεται σταθερά με κάθε νόμιμο μέσο εναντίον κάθε απόπειρας-επιδίωξης απαξίωσης και οικονομικής αποστράγγισης του ασφαλιστικού του κεφαλαίου, όπως αυτό άλλωστε σχηματίστηκε αποκλειστικά από τις εισφορές των ασφαλισμένων-συναδέλφων μας. 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

1202 2030 adblue ADR Alpha TV Andre Bledjian ANT1 app ARAMCO Autogas Baker Hughes Biden Joe BlueFuel Bosch BP Brent Cedefop Chevron CNG covid-19 crack spread Cyclon DAF Dailymail Delta Poseidon e-katanalotis e-shop e-ΕΦΚΑ EBITDA Economist eFuel Energean Oil Exxon-Mobil Fuel Pass fund Goldman Sachs gov.gr Guardian Handelsblatt Inside Story interlock kWh LANA LG LNG Mediterranean Gas Mohammad Sanusi Barkindo MOTOR OIL MWh myData Mytilineos myΘέρμανση newsauto.gr OIL ONE OPEC OPEC+ Open TV Optima Bank PLATTS POS Prudent Warrior RealNews refinery margin REPSOL Revoil RMM Royal Dutch Shell Saudi Arabian Oil Company SECU-TECH self-test SHELL SKG Sokol Sri Lanka TEXACO TotalEnergies TotalEnergy Urals windfall tax WOOD World Bank WTI «Άγιος Χριστόφορος» ΄1 ΑΑΔΕ ΑΟΖ ΑΦΜ Αγγελική Ναταλία Αδαμοπούλου Αλβανία Αλεξιάδης Τρ. Αληγιζάκης Γιάννης Αναγνωστόπουλος Θ. Αναφορά Αρβανιτίδης Γιώργος Ασία Ασμάτογλου Γιώργος Αχτσιόγλου Έφη ΒΕΘ Βέττας Ι. Βελετάκης Ν. Βενεζουέλα Βεσυρόπουλος Απ. Βουλή Βουλγαρία Βουλγαρίδης Γιώργος Βρετανία Βόρεια Μακεδονία ΓΕΜΗ ΓΣΕΒΕΕ Γαλλία Γενική Συνέλευση Γερμανία Γεωργιάδης Άδωνις ΔΕΗ ΔΕΣΦΑ ΔΙ.Μ.Ε.Α. ΔΙΕΠΠΥ ΔΙΜΕΑ Δαγούμας Θ. Διοικητικό Συμβούλιο Δούκας Χάρης Δρακακάκης Γιάννης Ε.Ε. ΕΕΑ ΕΚΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΠΕ ΕΝΒΕΘ ΕΡΓΑΝΗ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΣΥΔ ΕΤΕΚΑ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπάκης Π. Επιτροπή Επιτροπή Ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Ένωση ΗELLENiQ ENERGY ΗΠΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ηνωμένο Βασίλειο Ηράκλειο ΘΕΡΜΟΙΛ Θράκη Θωμαδάκης Μ. ΙΟΒΕ Ινδία Ιράν Ιταλία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΕΔΑΚ ΚΕΠ Κίνα Καλογήρου Ι. Καρανάσιος Π. Κατρίνης Μανώλης Κεγκέρογλου Βασίλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κλίμα Κρήτη Κρίντας Θ. Κύπρος Κώτσος Ευάγγελος Λάτσης Σπ. Λιανός Ι. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΜΕΛΚΟ Μάρδας Δ. Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαμουλάκης Χ. Μασαλής Γιώργος Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μαυρομμάτης Γιώργος Μελίδης Αλέξανδρος Μελίδης Σπύρος Μελισσανίδης Δημήτρης Μεταφορικό Ισοδύναμο Μπόμπορης Παναγιώτης Ξυδάκης Ηρακλής ΟΒΕ ΟΟΣΑ ΟΦΑΕ Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονόμου Γ. ΠΑΣΟΚ ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Πάνας Απόστολος Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδημητρίου Μπ. Παπαδοπούλου Έλλη Παπαδοπούλου Ελισάβετ Παπαζήσης Γιάννης Παπαμιχαήλ Σωτήρης Παραπολιτικά Πετκίδης Βασίλης Πιστωτικές κάρτες Πλακιωτάκης Γιάννης Πρέβεζα Προκοπίου Γ. ΡΑΕ Ροδόπη Ρωσία ΣΑΜΕΕ ΣΑΠΕΚ ΣΕΒ ΣΕΒΤ ΣΕΕΠΕ ΣΚΑΙ ΣΜΕΑ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Σάκκος Αντώνης Σαμόλης Λ. Σαουδική Αραβία Σβίγκου Ρ. Σιάμισιης Ανδρέας Σκρέκας Κώστας Σκυλακάκης Θ. Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σωκράτης Φάμελλος Σύστημα Εισροών - Εκροών ΤΕΑΠΥΚ Ταγαράς Νίκος Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τουρκία Τσίπρας Αλέξης Τσαμπαζλής Γιώργος ΥΜΕ ΦΕΚ ΦΠΑ Φίλης Ν. Φραγκογιάννης Κώστας Χανιά Χαρίτσης Αλ. Χατζηθεοδοσίου Γ. Χατζηνικολάου Ν. έλεγχοι αγγελίες αγρότες αδειοδότηση αεροπορικά καύσιμα ανάκτηση ατμών αναβάθμιση ανακαλύψεις ανασφάλιστα ανταποδοτικά αντλίες απάτη απαιτήσεις απεργία αποτελέσματα απόβλητα αργό πετρέλαιο βαρέλι βενζίνη βιοντίζελ βυτίο βυτιοφόρα γεωτρήσεις δειγματοληψίες δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος εισφορά αλληλεγγύης εισφορές εμπάργκο επιδοτήσεις επιδότηση επικουρικό επιμέτρηση ευρώ ηλεκτρικά αυτοκίνητα ηλεκτροκίνηση θερμική καταπόνηση ισολογισμοί ιστορία κίνητρα κατάρτιση καταγγελίες καυσόξυλα καύσιμα κλιματική αλλαγή κυρώσεις λαθρεμπόριο λιπαντήρια λογισμικό μέτρα προστασίας μελέτες μελέτη μεταφορικές μητρώα μικρόβια ναυτιλιακό νοθεία νομοσχέδιο ογκομέτρηση οδηγοί ορυκτά καύσιμα παραμεθόριος παραπομπή παρατηρητήριο τιμών περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πιστοποιητικά πλαφόν πληθωρισμός πλυντήρια πρατήρια πρατήριο καυσίμων προδιαγραφές προμέτρηση πρόστιμα πρόσωπα πτωχευτικός ρεύμα ρούβλια στάθμη συνέδριο συναντήσεις συνεργεία συνταξιοδότηση σφράγιση τάνκερ τέλη ταξινομήσεις τελωνείο τιμοκατάλογοι χονδρικής τολουόλη υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης υπ. Οικονομικών υποτροφίες υπουργείο Ανάπτυξης υπουργείο Ενέργειας υπουργείο Οικονομικών υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών φορτηγά φορτιστές φυσικό αέριο φόροι ωράριο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!