| Notaka

Έλεγχος σε πρατήρια υγρών καυσίμων για τα οχήματα

altΈλεγχος σε πρατήρια υγρών καυσίμων με χρήση ειδι­κά μετασκευασμένων οχημάτων, τα οποία φέρουν συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 20, παρ. 4, του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμι­σης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 173/Α΄/2013).

2. Το πέμπτο άρθρο, παρ. 4, περ. ια του ν. 2436/1996 «Κύρωση της από 21.12.1995 Συμβάσεως… και άλλες δι­ατάξεις» (ΦΕΚ 192/Α/96), όπως ισχύει.

3.  Το Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

4. Το Π.Δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπο­ρίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 185).

5.  Το Π.Δ. 85/2012, άρθρο 1 «Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δι­κτύων» (ΦΕΚ 141/Α΄/2012), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α΄/2013).

6. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ­βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ­πουργών» (ΦΕΚ 153/Α΄/2013).

7. Την υπ’ αριθμ. 27858/ΔΙΟΕ/546 απόφαση του Πρω­θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγω­νιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιο Σκορδά» (ΦΕΚ 1653/Β/2013).

8.  Το υπ’ αριθμ. VOL-13-0164/2013 Πιστοποιητικό Δι­ακρίβωσης του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας, όπως ισχύει.

9. Το άρθρο 104, της υπ’ αριθμ. Α2-861/2013 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ» (ΦΕΚ 2044/Β/2013)

10.  Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκα­λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για το τρέχον οικονομικό έτος. Δαπάνη θα προκληθεί από το 2014 και εξής, η οποία εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €) περίπου κατ’ έτος (Ε.Φ. 35-140, ΚΑΕ 1511).

11. Την υπ’ αριθμ. Β2-3868/2.12.2013 Βεβαίωση Δέσμευ­σης Πίστωσης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Για τον έλεγχο των αντλιών υγρών καυσίμων, εκτός του συνηθισμένου ελέγχου, μπορεί να χρησιμοποιούνται και ειδικά μετασκευασμένα αυτοκινούμενα οχήματα, στο εξής καλούμενα «οχήματα», χωρίς διακριτικά της υπηρεσίας και με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας και χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση στον ελεγχόμενο.

Άρθρο 2

1.  Τα οχήματα διαθέτουν ειδική μετρητική διάταξη προσδιορισμού του όγκου του παραλαμβανόμενου, από την αντλία, καυσίμου, η οποία περιλαμβάνει δεξαμε­νή συλλογής καυσίμου, υποσύστημα ζύγισης, διάταξη προσδιορισμού πυκνότητας, υποσυστήματα αναγωγής σφαλμάτων λόγω θερμοκρασίας και λόγω ευθυγράμμισης, σύστημα γεωγραφικού προσδιορισμού της θέσης (GPS) με πιστοποιημένη αναφορά στον εθνικό χρόνο, καθώς και σύστημα μετάγγισης του παραληφθέντος καυσίμου.

2. Η μετρητική διάταξη προσδιορισμού του όγκου δι­αθέτει Πιστοποιητικό Διακρίβωσης από το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας και συνοδεύεται από Τεχνικό Φάκελο και εγχειρίδιο χρήσης, εμπιστευτικού χαρακτή­ρα. Η διακρίβωση της μετρητικής διάταξης θα γίνεται, τουλάχιστον, μία φορά κατ’ έτος.

3. Η μετρητική διάταξη αποτελεί μέρος ενός ολοκλη­ρωμένου συστήματος προσδιορισμού του όγκου του παραλαμβανόμενου καυσίμου, στο εξής καλούμενο «σύστημα».

4.  Ο όγκος καυσίμου υπολογίζεται με μέτρηση της μάζας του παραλαμβανόμενου καυσίμου, λαμβάνοντας υπόψη τη θερμοκρασία και την πυκνότητα του.

5. Για τη μέτρηση της μάζας του καυσίμου χρησιμο­ποιείται κατάλληλο όργανο ζύγισης, το οποίο διαθέτει ηλεκτρονικό αλφάδι υψηλής ανάλυσης, για την αντιστάθμιση του σφάλματος μέτρησης λόγω της όποιας τυχαίας κλίσης έχει το όχημα και έχει ληφθεί μέριμνα για την απόσβεση διακυμάνσεων της μέτρησης του υγρού εν κινήσει, λόγω κυματισμού.

6.  Για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του καυσίμου χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό θερμόμετρο και έχει λη­φθεί μέριμνα για την αντιστάθμιση του σφάλματος μέτρησης της θερμοκρασίας του καυσίμου, μετά από την επαφή του με το μέταλλο της δεξαμενή συλλογής καυσίμου.

7. Για τον υπολογισμό της πυκνότητας του καυσίμου χρησιμοποιείται ειδικό σύστημα.

8. Το σύστημα, υπολογίζει τον όγκο του καυσίμου στη θερμοκρασία που είχε κατά την έξοδο του από την αντλία, ώστε ο υπολογιζόμενος όγκος να είναι άμεσα συγκρίσιμος με αυτόν που μετρήθηκε από την ελεγχό­μενη αντλία.

9. Τα οχήματα διαθέτουν σύστημα γεωγραφικού προσ­διορισμού θέσης (GPS) με πιστοποιημένη αναφορά στον

εθνικό χρόνο, μέσω του οποίου αποδεικνύεται και η γεωγραφική θέση του ελεγχόμενου πρατηρίου καθώς και ο χρόνος παραλαβής του καυσίμου, με αυτόματη αποθήκευση, καταγραφή, εκτύπωση και αποστολή των δεδομένων αυτών.

10. Το σύστημα έχει τη δυνατότητα αυτόματης τηλε­ματικής αποστολής των αποτελεσμάτων της μέτρησης σε κεντρικό φορέα υποδοχής, με αποτύπωση των απο­τελεσμάτων του ελέγχου, του γεωγραφικού προσδιο­ρισμού της θέσης ελέγχου και του χρόνο εκτέλεσης αυτού, με αναφορά στον εθνικό χρόνο.

11.  Τα παραλαμβανόμενα από τα πρατήρια καύσιμα μετά το πέρας του ελέγχου μεταγγίζονται σε δεξαμενές του ελληνικού δημοσίου.

12.  Για την ασφάλεια λειτουργίας του συστήματος έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας από τυχόν ατύχημα, με χρήση μέσων πυρόσβεσης και εξαερισμού.

Άρθρο 3

1. Η οδήγηση των οχημάτων καθώς και η διενέργεια των ελέγχων γίνεται από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Μετρο­λογίας, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουρ­γείου Ανάπτυξης, που έχουν κατάλληλα εκπαιδευτεί και η επάρκεια τους βεβαιώνεται από τη Δ/νση Μετρολογίας.

2. Ο έλεγχος διενεργείται σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης, που συνοδεύει το σύστημα και το οποίο καλύ­πτεται από το απόρρητο.

3. Οι ελεγκτές, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, μπορεί να συνοδεύονται από προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας.

4. Ο έλεγχος μπορεί να διενεργείται καθ’ όλο το ει­κοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες του έτους, κατόπιν Εντολής Ελέγχου, που εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μετρολογίας.

5. Η τιμή της ένδειξης της ποσότητας επί της αντλί­ας, η οποία ταυτίζεται με την τιμή της ένδειξης της ποσότητας στην απόδειξη εσόδου (απόδειξη λιανικής πώλησης πρατηρίου), καταχωρείται στο σύστημα από τον ελεγκτή χειροκίνητα, ενώ ο υπολογισμός του όγκου του παραλαμβανόμενου καυσίμου γίνεται από το σύστη­μα αυτόματα, χωρίς επέμβαση του ελεγκτή.

6. Το αποτέλεσμα της μέτρησης του όγκου του πα­ραληφθέντος καυσίμου εμφανίζεται ως αριθμητική τιμή (λίτρα) αλλά και ως ποσοστό απόκλισης επί της τιμής της ένδειξης της ποσότητας στην αντλία και εκτυπώ­νεται/αποστέλλεται, αυτόματα τηλεματικά, με την ολο­κλήρωση του ελέγχου.

7. Το σύστημα, πριν και μετά από κάθε έλεγχο σε πρα­τήρια, επαληθεύεται ως προς την ορθότητα των μετρή­σεων, από τους ελεγκτές, βάσει προκαθορισμένης, από τη Δ/νση Μετρολογίας, διαδικασίας. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων, καταγράφονται σε δελτίο ελέγχου, το οποίο καταχωρείται, μαζί με τα παραγόμενα από το σύστημα σχετικά έντυπα, στο αρχείο της υπηρεσίας.

8.  Τα αποτελέσματα των μετρήσεων ελέγχου προ­σβάλλονται μόνον επί πλαστότητι.

Άρθρο 4

1. Οι ελεγκτές, μετά τον έλεγχο, συντάσσουν Έκθεση, η οποία, συνοδευόμενη από την εκτύπωση των απο­τελεσμάτων της μέτρησης και την απόδειξη εσόδου (απόδειξη λιανικής πώλησης πρατηρίου) υποβάλλεται αμελλητί στη Δ/νση Μετρολογίας.

2. Στην περίπτωση που το ποσοστό σφάλματος, συ­νυπολογιζόμενης και της διευρυμένης αβεβαιότητας μέτρησης κατά τη χρήση, είναι εκτός των νόμιμων ορί­ων, επιβάλλονται στον εκμεταλλευτή του πρατηρίου, με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Με­τρολογίας, οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 20 του ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/2013), όπως ισχύει, καθώς και οι λοιπές διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την επομένη της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

1202 2030 adblue ADR Alpha TV Andre Bledjian ANT1 app ARAMCO Autogas Baker Hughes Biden Joe BlueFuel Bosch BP Brent Cedefop Chevron CNG covid-19 crack spread Cyclon DAF Dailymail Delta Poseidon e-katanalotis e-shop e-ΕΦΚΑ EBITDA Economist eFuel Energean Oil Exxon-Mobil Fuel Pass fund Goldman Sachs gov.gr Guardian Handelsblatt HelleniQ Energy Inside Story interlock kWh LANA LG LNG Lukoil Mediterranean Gas Mohammad Sanusi Barkindo MOTOR OIL MWh myData Mytilineos myΘέρμανση newsauto.gr OIL ONE OPEC OPEC+ Open TV Optima Bank PLATTS POS Prudent Warrior RealNews refinery margin REPSOL Revoil RMM Royal Dutch Shell Saudi Arabian Oil Company SECU-TECH self-test SHELL SKG Sokol Sri Lanka TEXACO TotalEnergies TotalEnergy Urals windfall tax WOOD World Bank WTI Yiufi «Άγιος Χριστόφορος» ΄1 ΑΑΔΕ ΑΟΖ ΑΦΜ Αγγελική Ναταλία Αδαμοπούλου Αλβανία Αλεξανδρούπολη Αλεξιάδης Τρ. Αληγιζάκης Γιάννης Αναγνωστόπουλος Θ. Αναφορά Αρβανιτίδης Γιώργος Ασία Ασμάτογλου Γιώργος Αχτσιόγλου Έφη ΒΕΘ Βέττας Ι. Βελετάκης Ν. Βενεζουέλα Βεσυρόπουλος Απ. Βουλή Βουλγαρία Βουλγαρίδης Γιώργος Βρετανία Βόρεια Μακεδονία ΓΕΜΗ ΓΣΕΒΕΕ Γαλλία Γενική Συνέλευση Γερμανία Γεωργιάδης Άδωνις ΔΕΗ ΔΕΣΦΑ ΔΙ.Μ.Ε.Α. ΔΙΕΠΠΥ ΔΙΜΕΑ Δαγούμας Θ. Διοικητικό Συμβούλιο Δούκας Χάρης Δρακακάκης Γιάννης Ε.Ε. ΕΕΑ ΕΚΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΠΕ ΕΝΒΕΘ ΕΡΓΑΝΗ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΣΥΔ ΕΤΕΚΑ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπάκης Π. Επιτροπή Επιτροπή Ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Ένωση ΗELLENiQ ENERGY ΗΠΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ηνωμένο Βασίλειο Ηράκλειο ΘΕΡΜΟΙΛ Θράκη Θωμαδάκης Μ. ΙΟΒΕ Ινδία Ιράν Ιταλία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΕΔΑΚ ΚΕΠ Κίνα Καλογήρου Ι. Καρανάσιος Π. Κατρίνης Μανώλης Κεγκέρογλου Βασίλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κλίμα Κρήτη Κρίντας Θ. Κύπρος Κώτσος Ευάγγελος Λάτσης Σπ. Λιανός Ι. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΜΕΛΚΟ Μάρδας Δ. Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαμουλάκης Χ. Μασαλής Γιώργος Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μαυρομμάτης Γιώργος Μελίδης Αλέξανδρος Μελίδης Σπύρος Μελισσανίδης Δημήτρης Μεταφορικό Ισοδύναμο Μπόμπορης Παναγιώτης Ξυδάκης Ηρακλής ΟΒΕ ΟΟΣΑ ΟΦΑΕ Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονόμου Γ. ΠΑΣΟΚ ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Πάνας Απόστολος Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδημητρίου Μπ. Παπαδοπούλου Έλλη Παπαδοπούλου Ελισάβετ Παπαζήσης Γιάννης Παπαμιχαήλ Σωτήρης Παραπολιτικά Πετκίδης Βασίλης Πιστωτικές κάρτες Πλακιωτάκης Γιάννης Πρέβεζα Προκοπίου Γ. ΡΑΕ Ροδόπη Ρωσία ΣΑΜΕΕ ΣΑΠΕΚ ΣΕΒ ΣΕΒΤ ΣΕΕΠΕ ΣΚΑΙ ΣΜΕΑ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Σάκκος Αντώνης Σαμόλης Λ. Σαουδική Αραβία Σβίγκου Ρ. Σιάμισιης Ανδρέας Σκρέκας Κώστας Σκυλακάκης Θ. Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σωκράτης Φάμελλος Σύστημα Εισροών - Εκροών ΤΕΑΠΥΚ Ταγαράς Νίκος Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τουρκία Τσίπρας Αλέξης Τσαμπαζλής Γιώργος ΥΜΕ ΦΕΚ ΦΗΜ ΦΠΑ Φίλης Ν. Φραγκογιάννης Κώστας Χανιά Χαρίτσης Αλ. Χατζηθεοδοσίου Γ. Χατζηνικολάου Ν. έλεγχοι αγγελίες αγρότες αγωγός αδειοδότηση αεροπορικά καύσιμα ανάκτηση ατμών αναβάθμιση ανακαλύψεις ανασφάλιστα ανταγωνισμός ανταποδοτικά αντλίες απάτη απαιτήσεις απεργία αποτελέσματα απόβλητα αργό πετρέλαιο βαρέλι βενζίνη βιοντίζελ βυτίο βυτιοφόρα γεωτρήσεις δειγματοληψίες δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος εισφορά αλληλεγγύης εισφορές εμπάργκο επιδοτήσεις επιδότηση επικουρικό επιμέτρηση ευρώ ηλεκτρικά αυτοκίνητα ηλεκτρικό ρεύμα ηλεκτροκίνηση θερμική καταπόνηση ισολογισμοί ιστορία κίνητρα κατάρτιση καταγγελίες καυσόξυλα καύσιμα κλιματική αλλαγή κυρώσεις λαθρεμπόριο λιπαντήρια λογισμικό μέτρα προστασίας μελέτες μελέτη μεταφορικές μητρώα μικρόβια ναυτιλιακό νοθεία νομοσχέδιο ογκομέτρηση οδηγοί ορυκτά καύσιμα παραμεθόριος παραπομπή παρατηρητήριο τιμών περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πιστοποιητικά πλαφόν πληθωρισμός πλυντήρια πρατήρια πρατήριο καυσίμων προδιαγραφές προμέτρηση πρόστιμα πρόσωπα πτωχευτικός ρεύμα ρούβλια στάθμη συνέδριο συναντήσεις συνεργεία συνταξιοδότηση σφράγιση τάνκερ τέλη ταξινομήσεις τελωνείο τιμοκατάλογοι χονδρικής τολουόλη υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης υπ. Οικονομικών υποτροφίες υπουργείο Ανάπτυξης υπουργείο Ενέργειας υπουργείο Οικονομικών υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών φορτηγά φορτιστές φυσικό αέριο φόροι ωράριο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!