| Notaka

Συμβουλές προς πρατηριούχους :Αλλαγές στην φορολογία εισοδημάτων 2013-14

 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΛΛΑΓΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ altΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2013 ΚΑΙ 2014 όπως ισχύουν σήμερα μετά την ισχύ των Ν.4051/12, Ν.4110/13 και του Νέου Ν.4172/13


ΧΡΗΣΗ 2013

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Α)ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μέχρι εισόδημα 50.000    26%

Υπερβάλλον                     33%

Α1)Νέες εμπορικές επιχειρήσεις ή νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες με έναρξη την 1/1/2013 και για τα τρία πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητας μέχρι εισόδημα 10.000      13%.

Β)ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ) από ακίνητα και κινητές αξίες

Εισόδημα μέχρι 12.000     10%

Υπερβάλλον                      33%

Το ακαθάριστο ποσό από ακίνητα υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό Φόρο 1,5%. Εάν η επιφάνεια του ακινήτου υπερβαίνει τα τριακόσια (300) m2 ο συμπληρωματικός Φόρος αυξάνεται σε 3%. Επίσης αυξάνεται σε 3% εάν πρόκειται για επαγγελματική μίσθωση.

Γ)ΧΡΗΣΗ 2014

Επέρχεται μεταβολή για το εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτου

Εισόδημα μέχρι 12.000     Φόρος 11%

Υπερβάλλον                      Φόρος 33%

Καταργείται όμως ο συμπληρωματικός Φόρος 1,5% που προβλέπεται σήμερα για τα ενοίκια από κατοικίες, και 3% για τα ενοίκια από επαγγελματικά ακίνητα και για κατοικίες άνω των 300 τ.μ.

ΧΡΗΣΗ 2013

Το μέτρο υποχρεωτικής συλλογής αποδείξεων αξίας μέχρι του 25% του Εισοδήματος ισχύει ΜΟΝΟ για τους μισθωτούς και συνταξιούχους , ενώ προβλέπεται ποινή Φόρων 22% για όσους δεν συγκεντρώσουν τις απαιτούμενες αποδείξεις η επί της διαφοράς εάν συγκεντρώσουν λιγότερες .Το όριο είναι 10.500 αξία αποδείξεων .

Συνεπώς για τους λοιπούς επιτηδευματίες δεν ισχύει η υποχρέωση συλλογής αποδείξεων γιατί φορολογούνται από το πρώτο ΕΥΡΩ .

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί γίνονται αποδεκτές ΜΟΝΟ εφ’ όσον  έχουν περιληφθεί στην ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Ο.Ε. , Ε.Ε. ,Κοινωνίες Αστικού Δικαίου που ασκούν επιχείρηση η επάγγελμα, Αστικές ή μη Κερδοσκοπικές, εταιρείες , συμμετοχικές ή αφανείς καθώς και κοινοπραξίες φορολογούνται με την κατωτέρων κλίμακα

Εισόδημα μέχρι  50.000      26%

Εισόδημα Υπερβάλλον       33%

Όταν οι ως άνω υπόχρεοι τηρούν ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ βιβλία ο φόρος είναι 26% για όλο το ύψος του Εισοδήματος.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΠΕ ,ΙΚΕ,  ΑΕ

Για νομικά Πρόσωπα  του Άρθρου 100 παράγραφος 1 ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 26% στο συνολικό φορολογητέο Εισόδημα τους. Στα κέρδη που διανέμουν οι συνεταιρισμοί η οι ημεδαπές ΕΠΕ , ΙΚΕ η Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά ενεργείται παρακράτηση με συντελεστή 10% με την διαφορά ότι τα διανεμόμενα κέρδη θα πρέπει να εγκριθούν από Γενικές συνελεύσεις από την 1/1/2014 και μετά.

ΧΡΗΣΗ 2013

ΒΑΣΙΚΕΣ  ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ  ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τον Ν.4110/2013 αλλάζουν τα ποσοστά των αποσβέσεων του πραγματοποιούνται από την διαχειριστική χρήση 2013 και μετά. Η Διενέργεια των αποσβέσεων είναι υποχρεωτική , ενεργούνται πλέον με την μέθοδο σταθερής απόσβεσης επί ενσωμάτου ή άυλου λειτουργικού στοιχείου που αποκτάται από την οικονομική μονάδα και έχει διάρκεια ζωής περιορισμένη, αλλά μεγαλύτερη  του ενός έτους.

Οι κλάδοι που αναφέρονται οι αποσβέσεις είναι πέντε (5)

1)Εδαφικές Εκτάσεις                    0%

2)Κτιριακές εγκαταστάσεις γενικώς , κατασκευές, εξοπλισμός και ειδικά οχήματα φορτοεκφόρτωσης              4%

3)Μηχανήματα, εξοπλισμός (εκτός Η/Υ και λογισμικού) μέσα μεταφοράς ατόμων, άυλα στοιχεία δικαιώματα, έξοδα πολυετούς απόσβεσης και λοιπά πάγια στοιχεία                       10%

4)Εξοπλισμός Η/Υ (κύριος και περιφερειακός) και λογισμικό        20%

5)Μέσα μεταφοράς Φορτίων         12%

Πάγια στοιχεία αξίας κτήσης μέχρι 1.500 το καθένα, μπορούν να αποσβεσθούν εξ ολοκλήρου μέσα στην Χρήση κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία.

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Στα Εισοδήματα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος γίνεται παρακράτηση Φόρου με συντελεστή 20% στο ακαθάριστο ποσό της αμοιβής εφ’ όσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ.

Επίσης όταν για την επαγγελματική εξυπηρέτηση ή για την εκτέλεση του σκοπού του επαγγελματία καταβληθεί οποιαδήποτε αμοιβή ή άλλη παροχή εφ’ όσον ο λαμβάνων δεν υποχρεούται σε έκδοση φορολογικού στοιχείου οφείλουν να παρακρατούν κατά την καταβολή της αμοιβής, Φόρο 20% και να τον αποδίδουν.

ΧΡΗΣΗ 2014 (ΑΛΛΑΓΕΣ)

Το Φορολογικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Δεν υπάρχει υπερδωδεκάμηνος περίοδος και το Φορολογικό έτος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.

Στον υπολογισμό του αποτελέσματος (έσοδα μείον έξοδα)

α) επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών με την επιφύλαξη και την δυνατότητα απόδειξης ότι πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης.

β)αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία είναι η πραγματική

γ)εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης συναλλαγών.

ΠΡΟΣΟΧΗ Κυριότεροι λόγοι που δεν εκπίπτονται επιχειρηματικές δαπάνες

Δεν εκπίπτουν α)οι τόκοι από δάνεια που λαμβάνει η επιχείρηση από τρίτους (με προϋποθέσεις) ΕΚΤΟΣ από τα Τραπεζικά Δάνεια

β)κάθε είδους δαπάνες που αφορά αγορά αγαθών, η λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ εφόσον η ολική ή τμηματική εξόφληση δεν έγινε με την χρήση Τραπεζικού μέσου πληρωμής (εμβάσματα- Επιταγές).

γ)Οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές

δ)Πρόστιμα ποινές , περιλαμβανομένων και των προσαυξήσεων

ε)Η παροχή η λήψη οποιαδήποτε μορφής αμοιβής που συνιστά ποινικό αδίκημα

ζ)Ο Φόρος Εισοδήματος, το τέλος Επιτηδεύματος, έκτακτες εισφορές καθώς και ο Φ.Π.Α που αναλογεί σε μη εκπιπτόμενες δαπάνες εφ’ όσον δεν εκπίπτεται ως ΦΠΑ εισροών

η)Οι προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες

θ)Το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται προς οποιονδήποτε που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό Φορολογικό καθεστώς

ΠΡΟΣΟΧΗ οι καταβληθείσης Ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ (Πρώην ΤΕΒΕ) εκπίπτονται για την Χρήση 2013 και 2014 και εφεξής μόνο από τις ατομικές επιχειρήσεις και τις Προσωπικές Εταιρείες (Ο.Ε. Ε.Ε. κλπ) δεν εκπίπτουν από ΕΠΕ ΙΚΕ και ΑΕ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Διάφορες ενδιαφέρουσες αλλαγές

1)Η προκαταβολή φόρου που επιβάλλεται στα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ορίζεται σε πενήντα πέντε (55%) του φόρου που προκύπτει.

2)Η μη απόδοση παρακρατηθέντων Φόρων (ΦΜΥ-ΦΠΑ κλπ) σε περιπτώσεις μη εκπρόθεσμης καταβολής το πρόστιμο ανέρχεται στο 100% του φόρου.

3)ΩΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ καθιερώνεται ο χρόνος που ο Φορολογούμενος αποκτά δικαιώματα είσπραξης και όχι όταν εισπράττεται το έσοδο.

4)Από 1/1/2014 δεν εκχωρούνται πλέον τα ενοίκια που δεν έχουν εισπραχθεί από τους εκμισθωτές στο κράτος.

5)Παραγράφονται οι απαιτήσεις του Δημοσίου για χρήσεις που έκλεισαν μέχρι 31/12/2007 εφ’ όσον δεν εκκρεμεί οτιδήποτε εις βάρος της επιχείρησης.

Από το 2014 καθιερώνεται η παραγραφή κάθε χρήσης μετά πενταετία.

Επιμέλεια ΜΠΑΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΟΠΕΚ

Για επικοινωνία gianismp@otenet.gr 

Spyrides ad-blue containers

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

1202 2030 2035 adblue ADR Alpha TV Andre Bledjian ANT1 app ARAMCO Autogas AVINOIL Baker Hughes Biden Joe BlueFuel Bosch BP Brent Cedefop Chevron CNG covid-19 crack spread Cyclon DAF Dailymail Delta Poseidon e-katanalotis e-shop e-ΕΦΚΑ EBITDA Economist eFuel Energean Oil Eurostat Exxon-Mobil fit for 55 FuelMate Fuel Pass fund Goldman Sachs gov.gr Greek Mafia Guardian Handelsblatt HelleniQ Energy Inside Story interlock kWh LANA LG LNG LPC Lukoil Mediterranean Gas Mohammad Sanusi Barkindo MOTOR OIL MWh myData Mytilineos myΘέρμανση newsauto.gr OIL ONE OPEC OPEC+ Open TV Optima Bank PLATTS POS Prudent Warrior RealNews refinery margin REPSOL Revoil RMM Royal Dutch Shell Saudi Arabian Oil Company SECU-TECH self-test SHELL SKG Sokol Sri Lanka sts TEXACO TotalEnergies TotalEnergy twitter Urals windfall tax WOOD World Bank WTI Yiufi «Άγιος Χριστόφορος» ΄1 ΑΑΔΕ ΑΟΖ ΑΠΕ ΑΦΜ Αγγελική Ναταλία Αδαμοπούλου Αλβανία Αλεξανδρούπολη Αλεξιάδης Τρ. Αληγιζάκης Γιάννης Αναγνωστόπουλος Θ. Αναφορά Αρβανιτίδης Γιώργος Ασία Ασμάτογλου Γιώργος Αττική Αχτσιόγλου Έφη ΒΕΘ Βέττας Ι. Βελετάκης Ν. Βενεζουέλα Βεσυρόπουλος Απ. Βουλή Βουλγαρία Βουλγαρίδης Γιώργος Βρετανία Βόρεια Μακεδονία ΓΕΜΗ ΓΣΕΒΕΕ Γαλλία Γενική Συνέλευση Γερμανία Γεωργιάδης Άδωνις Γιάννης Θεοτοκάς ΔΕΗ ΔΕΣΦΑ ΔΙ.Μ.Ε.Α. ΔΙΕΠΠΥ ΔΙΜΕΑ Δαγούμας Θ. Διοικητικό Συμβούλιο Δούκας Χάρης Δρακακάκης Γιάννης Ε.Ε. ΕΕΑ ΕΚΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΠΕ ΕΛΣΤΑΤ ΕΝΒΕΘ ΕΡΓΑΝΗ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΣΥΔ ΕΤΕΚΑ ΕΤΕπ ΕΥΠ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπάκης Π. Επιτροπή Επιτροπή Ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Ένωση ΗELLENiQ ENERGY ΗΠΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ηνωμένο Βασίλειο Ηράκλειο ΘΕΡΜΟΙΛ Θράκη Θωμαδάκης Μ. ΙΝΕ-ΓΣΕΕ ΙΟΒΕ Ιλχάν Αχμέτ Ινδία Ιράν Ιταλία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΕΔΑΚ ΚΕΠ Κίνα Καββαθάς Γ. Καλογήρου Ι. Καρανάσιος Π. Κατρίνης Μανώλης Κεγκέρογλου Βασίλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κλίμα Κονταξής Δημήτρης Κρήτη Κρίντας Θ. Κύπρος Κώτσος Ευάγγελος Λάτσης Σπ. Λιανός Ι. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΜΕΛΚΟ Μάρδας Δ. Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαμουλάκης Χ. Μασαλής Γιώργος Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μαυρομμάτης Γιώργος Μεθάνιο Μελίδης Αλέξανδρος Μελίδης Σπύρος Μελισσανίδης Δημήτρης Μεταφορικό Ισοδύναμο Μητσοτάκης Κυριάκος Μπόμπορης Παναγιώτης Ξυδάκης Ηρακλής ΟΒΕ ΟΟΣΑ ΟΦΑΕ Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονόμου Γ. ΠΑΣΟΚ ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Πάνας Απόστολος Πέτη Πέρκα Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδημητρίου Μπ. Παπαδοπούλου Έλλη Παπαδοπούλου Ελισάβετ Παπαζήσης Γιάννης Παπαμιχαήλ Σωτήρης Παραπολιτικά Πετκίδης Βασίλης Πιστωτικές κάρτες Πλακιωτάκης Γιάννης Πρέβεζα Προκοπίου Γ. ΡΑΕ Ροδόπη Ρωσία ΣΑΜΕΕ ΣΑΠΕΚ ΣΕΒ ΣΕΒΤ ΣΕΕΠΕ ΣΚΑΙ ΣΜΕΑ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Σάκκος Αντώνης Σαμόλης Λ. Σαουδική Αραβία Σβίγκου Ρ. Σιάμισιης Ανδρέας Σκρέκας Κώστας Σκυλακάκης Θ. Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σωκράτης Φάμελλος Σύστημα Εισροών - Εκροών ΤΕΑΠΥΚ Ταγαράς Νίκος Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τζιόλας Χρήστος Τουρκία Τσίπρας Αλέξης Τσαμπαζλής Γιώργος Τσεχία ΥΜΕ ΦΕΚ ΦΗΜ ΦΠΑ Φίλης Ν. Φραγκογιάννης Κώστας Χάρης Δούκας Χανιά Χαρίτσης Αλ. Χατζηθεοδοσίου Γ. Χατζηνικολάου Ν. άδεια έλεγχοι αγγελίες αγρότες αγωγός αδειοδότηση αεροπορικά καύσιμα ανάκτηση ατμών αναβάθμιση ανακαλύψεις ανασφάλιστα ανταγωνισμός ανταποδοτικά αντλίες απάτη απαιτήσεις απεργία αποτελέσματα απόβλητα αργό πετρέλαιο ατύχημα βαρέλι βενζίνη βιοκαύσιμα βιοντίζελ βυτίο βυτιοφόρα γεωτρήσεις δειγματοληψίες δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος εισφορά αλληλεγγύης εισφορές εμπάργκο επενδύσεις επιδοτήσεις επιδότηση επικουρικό επιμέτρηση ευρώ ηλεκτρικά αυτοκίνητα ηλεκτρικό ρεύμα ηλεκτροκίνηση θερμική καταπόνηση ισολογισμοί ιστορία κίνητρα κακοκαιρία κατάρτιση καταγγελίες καυσόξυλα καύσιμα κλιματική αλλαγή κυρώσεις λαθρεμπόριο ληστεία λιπαντήρια λογισμικό μέτρα προστασίας μελέτες μελέτη μεταφορικές μητρώα μικρόβια ναυτιλιακό νοθεία νομοσχέδιο ογκομέτρηση οδηγοί ορυκτά καύσιμα παραμεθόριος παραπομπή παρατηρητήριο τιμών περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πιστοποιητικά πλαφόν πληθωρισμός πλυντήρια πρατήρια πρατήριο καυσίμων προδιαγραφές προμέτρηση πρόστιμα πρόσωπα πτωχευτικός ρεύμα ρούβλια ρύποι στάθμη στατιστικά συνέδριο συναντήσεις συνεργεία συνθετικά καύσιμα συνταξιοδότηση σφράγιση τάνκερ τέλη ταξινομήσεις τελωνείο τιμοκατάλογοι χονδρικής τολουόλη υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης υπ. Οικονομικών υπερκέρδη υποτροφίες υπουργείο Ανάπτυξης υπουργείο Ενέργειας υπουργείο Οικονομικών υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών φορτηγά φορτιστές φυσικό αέριο φωτοβολταϊκά φόροι φόρτιση ωράριο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!