| I |

ΠΟΠΕΚ: Συστήματα εισροών-εκροών σε όλα τα στάδια διακίνησης καυσίμων

epalitheusis-afm-katanaloti-nomikou-prosopouΤις θέσεις της ΠΟΠΕΚ για το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης αναφορικά με τα συστήματα εισροών – εκροών ανέπτυξαν στην αρμόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας κ. Ε. Κώτσος και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων – Εμπόρων Καυσίμων κ. Γ. Ασμάτογλου.

Οι εκπρόσωποι της ΠΟΠΕΚ παρέδωσαν στους βουλευτές – μέλη της Επιτροπής αναλυτικό υπόμνημα για το θέμα στο οποίο επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι η «άτυπη» πεντάμηνη παράταση της προθεσμίας εγκατάστασης των συστημάτων εφόσον ο Πρατηριούχος επιδείξει καταρτισμένη σύμβαση με την εγκαταστάτρια εταιρία οδηγεί σε αποτελέσματα διαφορετικά από το επιδιωκόμενο, δηλαδή αντί για την ορθή εφαρμογή του συστήματος και την πάταξη της λαθρεμπορίας, οδηγεί στην βεβιασμένη επιλογή από τους Πρατηριούχους εγκαταστατριών εταιριών, την υπογραφή δεσμευτικών και ενδεχόμενα ζημιογόνων συμβάσεων αλλά και στην ενδεχόμενη υπογραφή εικονικών συμβάσεων μεταξύ των Πρατηριούχων και των εγκαταστατριών εταιριών.

«Επιπλέον, τονίζεται, στο σχέδιο νόμου αυτό ουδόλως προβλέπεται η επέκταση της  εγκατάστασης των συστημάτων ελέγχου εισροών σε όλα τα στάδια διακίνησης των πετρελαιοειδών (διύλιση, χονδρική εμπορία και πάσης φύσεως λιανική διάθεση) όπως έχει προταθεί επανειλημμένως  και από την Ομοσπονδία μας αλλά και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού ώστε να διασφαλισθεί ότι θα ελέγχονται όλοι οι φορείς διακίνησης και όχι μόνο οι κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας».

Το υπόμνημα έχει ως εξής:

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Θέμα: «Διαμαρτυρία για την πολιτική επιβολής της εγκατάστασης των συστημάτων ελέγχου εισροών – εκροών από τους Πρατηριούχους».

Κύριοι,

Με το νόμο 3784/2009 επιβλήθηκε στους κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών με σκοπό την πάταξη της λαθρεμπορίας η εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου εισροών – εκροών υγρών καυσίμων εντός έξι μηνών από τη δημοσίευσή του. Ο ανωτέρω νόμος επιπλέον προέβλεπε ότι με Υπουργική Απόφαση θα καθορισθούν οι λεπτομέρειες της εγκατάστασης των συστημάτων. Το Υπουργείο σας όμως, αντί να εκδώσει την προβλεπόμενη από το ν. 3784/2009 Υπουργική απόφαση εντός του χρονικού διαστήματος των έξι μηνών ώστε να εγκατασταθούν εμπροθέσμως τα συστήματα, εξέδωσε ένα χρόνο μετά την Υπουργική αυτή Απόφαση και επακολούθησε μια σειρά τροποποιήσεων και συμπληρωματικών Υπουργικών Αποφάσεων χωρίς να εκτιμάται το χρονικό διάστημα που απαιτούνταν για να ολοκληρωθούν οι προαπαιτούμενες της εγκατάστασης ενέργειες εκ μέρων των διοικητικών υπηρεσιών αλλά και των Πρατηρίων ώστε να εγκαταστήσουν τα συστήματα, προκειμένου αυτά να είναι λειτουργικά και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του νόμου, καλύπτοντας τα επιμέρους κενά με «κατά δήλωση» πιστοποιήσεις.

Με την παρούσα σας εκθέτουμε την πλημμελή και κατά παράβαση νόμου λήψη αποφάσεων για τον ορισμό των προθεσμιών για την εγκατάσταση των συστημάτων, διαμαρτυρόμενοι εντόνως για την ευκαιριακή, πρόχειρη και με έλλειψη διοικητικής οργάνωσης προώθηση της επιβολής ενός τόσο σημαντικού μέτρου, το οποίο θεωρούμε ότι μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην πάταξη της λαθρεμπορίας στη διακίνηση των πετρελαιοειδών και σας καλούμε ακόμη και σήμερα στην λήψη μέτρων τα οποία θα συμβάλλουν στην ορθή λειτουργία των συστημάτων.

1. Οι πλημμέλειες και καθυστερήσεις στην έκδοση των Υπουργικών αποφάσεων για την υποχρέωση εγκατάστασης των συστημάτων εισροών- εκροών.

1.1. Η κατά παράβαση του νόμου 3784/2009 έκδοση χρονοδιαγράμματος εγκατάστασης των συστημάτων.

Με το νόμο 3784/2009  (ΦΕΚ Α’ 137/7-8-2009) επιβλήθηκε στους κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών η υποχρεωτική εγκατάσταση συστημάτων εισροών-εκροών  με σκοπό την πάταξη της λαθρεμπορίας στα καύσιμα, εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Με τον ανωτέρω νόμο  επιπλέον ορίσθηκε ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών θα ορισθούν οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις της εγκατάστασης, για το κάθε είδος καυσίμου, των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, το ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Οι ανωτέρω προθεσμίες του νόμου όμως ουδόλως τηρήθηκαν και δεν πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση των συστημάτων εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου. Αντίθετα, εκδόθηκε ένα χρόνο αργότερα Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (υπ’ αριθμ. Φ2-1617/7.12.2010 ΦΕΚ 1980/Β΄/2010), που τροποποιήθηκε με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (υπ’ αριθμ. Φ2-2022/14-11-2012 ΦΕΚ 3017/Β΄/2012) και προσδιορίστηκαν οι «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης, και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών−εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων».

Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (υπ’ αριθμ. 1009/2012 ΦΕΚ 72Β΄/27.1.2012 ) περίπου δύο χρόνια μετά την δημοσίευση του νόμου που επέβαλλε την εγκατάσταση των συστημάτων, ορίσθηκε το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της εγκατάστασης ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου εισροών – εκροών με διαφοροποίηση των προθεσμιών ανά ομάδα περιφερειακών ενοτήτων της Ελλάδας με βάση τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Φ2-1617/ 7.12.2010 (ΦΕΚ 1980 Β΄), καθώς και το είδος, το περιεχόμενο, ο τρόπος και ο χρόνος έκδοσης ειδικών φορολογικών στοιχείων των πρατηρίων υγρών καυσίμων, για την παρακολούθηση των συναλλαγών τους, από τις πωλήσεις καυσίμων, που εκδίδονται μέσω του προαναφερόμενου συστήματος.

Με βάση τα ανωτέρω καθίσταται φανερό ότι ο νόμος 3784/2009 επέβαλλε την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών-εκροών εντός έξι μηνών από την δημοσίευσή του ενώ προέβλεψε ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών θα ορισθεί το ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του συστήματος αυτού. Με την έκδοση όμως της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 1009/2012 απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών αντί να ρυθμιστεί το «ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής» του συστήματος ελέγχου εισροών-εκροών, ήτοι ο πίνακας προθεσμιών της ολοκλήρωσης της κάθε φάσης του έργου (δηλ. ολοκλήρωση της απογραφής των δεξαμενών των πρατηρίων , ογκομέτρησης των δεξαμενών η οποία αποτελεί προαπαιτούμενο της εγκατάστασης των συστημάτων ελέγχου εισροών-εκροών καυσίμων , δημιουργία Μητρώου Δεξαμενών κτλ),  ορίστηκε η καταληκτική ημερομηνία εγκατάστασης των συστημάτων αυτών και μάλιστα διαφοροποιημένη ανά ομάδες περιφερειακών ενοτήτων της Ελλάδας. Κατά συνέπεια, με την υπουργική αυτή απόφαση παραβιάσθηκε η εξουσιοδοτική διάταξη του νόμου 3784/2009 η οποία προέβλεπε αφενός την εγκατάσταση των συστημάτων εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του νόμου και αφετέρου τον ορισμό χρονοδιαγράμματος εφαρμογής των συστημάτων, δηλαδή ολοκλήρωσης της κάθε φάσης του έργου και όχι τον ορισμό διαφοροποιημένης ημερομηνίας ολοκλήρωσης της εγκατάστασης των συστημάτων για κάθε περιφέρεια της Ελλάδας.

1.2. Η μη υλοποίηση των προαπαιτούμενων της εγκατάστασης των συστημάτων ενεργειών

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή και λειτουργία του συστήματος εισροών – εκροών στα Πρατήρια υγρών καυσίμων είναι απαραίτητη

α) η ολοκλήρωση της υλοποίησης  των συστημάτων από τις εγκαταστάτριες εταιρίες

β) η ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων της εγκατάστασης των συστημάτων διαδικασιών ώστε να εισαχθούν ορθώς τα δεδομένα στο σύστημα και

γ) να δοκιμαστεί η λειτουργία του.

Το Υπουργείο σας όμως, ουδόλως έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και όρισε αυθαίρετα την καταληκτική ημερομηνία εγκατάστασης δίχως να ελέγξει αν επαρκούν τα χρονικά περιθώρια για την ολοκλήρωση των ανωτέρω σταδίων και κυρίως αν και οι διοικητικές υπηρεσίες είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ημερομηνίες αυτές και να είναι έτοιμες να διασφαλίσουν την ορθή λειτουργία των συστημάτων. Συγκεκριμενα:

1.2.1. Η αυτονόητη προαπαιτούμενη αναγκαιότητα της ολοκλήρωσης της κατασκευής και λειτουργίας των συστημάτων ελέγχου εισροών-εκροών των υγρών καυσίμων από τις τεχνικές εγκαταστάτριες εταιρίες.

Με την υπ’ αριθμ. Φ2-1617/7.12.2010 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 1980/Β΄/2010), προσδιορίστηκαν οι «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης, και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών−εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων».  Πλην όμως η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε στη συνέχεια με την υπ’ αριθμ. Φ2-2022/14-11-2012 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, ήτοι μόλις τέσσερις περίπου μήνες πριν την «καταληκτική ημερομηνία» εγκατάστασης των συστημάτων στην περιφέρεια Αττικής και την Π.Ε. Θεσσαλονίκης (27.3.2013). Η τελευταία αυτή Υπουργική Απόφαση  μετέβαλλε πλήθος διατάξεων που αφορούσαν στις αρχικές τεχνικές προδιαγραφές λειτουργίας του συστήματος, τις οποίες όμως είχαν ήδη λάβει υπόψη τους οι εγκαταστάτριες εταιρίες των συστημάτων εισροών-εκροών, με αποτέλεσμα λίγο πριν την εκπνοή της προβλεπόμενης προθεσμίας εγκατάστασης των συστημάτων για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη να πρέπει να τις τροποποιήσουν εκ νέου προκειμένου να προσαρμοστούν στις νέες ρυθμίσεις.

Πρόσθετα, στις 7-3-2013 δημοσιεύθηκε Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (υπ’ αριθμ. 1032/7-3-2013 ΦΕΚ Β΄548/2013) σχετικά με την ηλεκτρονική αποστολή από τους εκμεταλλευτές πρατηρίων υγρών καυσίμων, στα οποία θα εγκατασταθεί το σύστημα εισροών − εκροών, των δεδομένων και στοιχείων που αναφέρονται στις ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις προς τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, μέσω ασφαλούς συστήματος μεταφόρτωσης αρχείου με τη χρήση διαδικτύου . Σύμφωνα όμως με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση οι προδιαγραφές του «αρχείου» και ο τρόπος διαβίβασης, θα αναρτούνταν «έγκαιρα» στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, εκτιμώντας η αρμόδια διοικητική αρχή προφανώς ότι η μεσολαβούσα προθεσμία των είκοσι (20) ημερών,  δηλαδή μεταξύ της δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης της 7/3/2013 και της καθορισθείσης ημερομηνίας της 27/3/2013 για την εγκατάσταση του συστήματος, είναι ιδιαίτερα ευχερές και διαχειρίσιμο διάστημα ώστε υφίσταται και η πρόσθετη δυνατότητα «έγκαιρα» να αναρτηθεί και γνωστοποιηθεί με χρονική άνεση στους Πρατηριούχους έτσι ώστε εφόσον αυτή η ιστοσελίδα αναρτηθεί «έγκαιρα», η τυχόν καθυστερημένη συμπλήρωση με τα απαιτούμενα δεδομένα να υποπίπτει σε διοικητικές παραβάσεις.  Η ανάρτηση όμως αυτή πραγματοποιήθηκε μόλις στις 14/3/2013 στην ανωτέρω αναφερόμενη ιστοσελίδα .

Συνέπεια των ανωτέρω είναι, σύμφωνα με εκτίμηση της αγοράς συμπεριλαμβανομένων των εμπλεκόμενων στην εγκατάσταση του συστήματος εισροών-εκροών, η πλειοψηφία των εταιριών εγκατάστασης των συστημάτων εισροών – εκροών να μην δύναται να ανταποκριθεί στις προθεσμίες εφαρμογής αυτών.

1.2.2. Η ολοκλήρωση της απογραφής των δεξαμενών πριν την εγκατάσταση των συστημάτων.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ.50454/3710/23-11-2012 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Τεχνολογίας Οχημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προς όλες τις διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας, με Θέμα: «Έκτακτοι έλεγχοι ύπαρξης παράνομων δεξαμενών σε πρατήρια υγρών καυσίμων»¨, ορίσθηκε μεταξύ άλλων ότι: «2. (…) στα πλαίσια της εφαρμογής του συστήματος εισροών-εκροών (…), θα πρέπει να ελεγχθούν από τις Υπηρεσίες σας, εντός διαστήματος ενός μηνός τα πρατήρια υγρών καυσίμων της αρμοδιότητας σας για το ενδεχόμενο της ύπαρξης παράνομων δεξαμενών (δεξαμενές που δεν αναγράφονται στην άδεια λειτουργίας του πρατηρίου). Ειδικά για την Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής και Θεσσαλονίκης το διάστημα αυτό ορίζεται σε δύο μήνες. (…)

6. Επιπρόσθετα και μέχρι την παρέλευση του διαστήματος που αναφέρεται στην παρ.2 της παρούσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην Υπηρεσία μας, γνήσιο αντίγραφο της βεβαίωσης Μηχανικού για την καταγραφή των δεξαμενών υγρών καυσίμων που προβλέπεται στο παράρτημα Β της οικ.20155/1268/15-04-09 όπως τροποποιήθηκε από την οικ.18154/1250/27- 04-12, στο οποίο θα δηλώνεται επίσης υποχρεωτικά ότι δεν υπάρχουν παράνομες δεξαμενές». Η ανωτέρω απογραφή όμως, η οποία όπως αναφέρεται ανωτέρω είναι απαραίτητη στο πλαίσιο εφαρμογής του συστήματος εισροών-εκροών μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί παρόλο που χρονικά η καταληκτική προθεσμία (27.3) εγκατάστασης των συστημάτων ελέγχου εισροών-εκροών στα Πρατήρια υγρών καυσίμων στην περιφερειακή ενότητα της Αττικής και της Θεσσαλονίκης έχει παρέλθει.

1.2.3. Η απαραίτητη πιλοτική λειτουργία του συστήματος πριν την καταληκτική ημερομηνία εγκατάστασής του από τους Πρατηριούχους.

Το σύστημα εισροών – εκροών αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο υποσυστημάτων με αποτέλεσμα, προκειμένου να λειτουργήσει ορθά να είναι απαραίτητη η ορθή λειτουργία του κάθε υποσυστήματος. Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο εφαρμόζεται στη χώρα μας για πρώτη φορά και το οποίο επιδιώκει, προκειμένου να λειτουργήσει άμεσα, να ενσωματώσει υπάρχουσες λειτουργίες των Πρατηρίων (π.χ. μέχρι 31.12.2013 γίνονται δεκτές υπάρχουσες ογκομετρήσεις των δεξαμενών των Πρατηρίων σε πρατήρια όπου υπάρχει ήδη εγκατεστημένο σύστημα ή πρόκειται να εγκατασταθεί εξαρχής σύστημα εισροών εκροών, με την προϋπόθεση ότι παραδίδονται ογκομετρικοί πίνακες και μεταλλικές βέργες και τα παραγόμενα ισοζύγια μετά την αναγωγή στους 15ο C, δεν παρουσιάζουν συνολικές αποκλίσεις μεγαλύτερες του 1,5%) ενώ κατά τρόπο καινοτόμο  για τα υπάρχοντα συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπεται και η σύνδεσή του με το φορολογικό μηχανισμό. Παρόλα αυτά όμως ουδεμία πρόβλεψη υπήρξε από το Υπουργείο σας για την εφαρμογή πιλοτικής λειτουργίας ώστε να διορθωθούν ατέλειες του συστήματος και να είναι εφικτή η ορθή λειτουργία του ώστε να δύναται να επιτύχει το στόχο του, να συμβάλει δηλαδή στην πάταξη της λαθρεμπορίας.

1.2.4. Η απαραίτητη πιστοποίηση των εγκαταστατριών εταιριών πριν την εγκατάσταση των συστημάτων.

Σύμφωνα με την προαναφερόμενη υπ’ αριθμ. Φ2-1617/7.12.2010 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται ότι κάθε εταιρία εγκατάστασης πρέπει να μπορεί να αποδεικνύει ότι διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία, το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και ότι δύναται να παρέχει ανταλλακτικά και υπηρεσίες άμεσης τεχνικής υποστήριξης για τουλάχιστον 10 χρόνια από την ημερομηνία εγκατάστασης (Άρθρο 8). Προκειμένου να διασφαλιστούν όμως  οι καταναλωτές – Πρατηριούχοι ότι οι εγκαταστάτριες εταιρίες πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και μπορούν να τις εμπιστευτούν απαιτείται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου όχι μόνο να αναρτά κατάλογο με τις εταιρίες αυτές προς ενημέρωση των Πρατηριούχων αλλά και να πιστοποιεί ότι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις που θέτει η Υπουργική Απόφαση, οι οποίες, εφόσον πληρούνται, διασφαλίζουν ότι ο Πρατηριούχος με την ανάθεση της εγκατάστασης του συστήματος στην εν λόγω εταιρία πραγματοποιεί μία ασφαλή επένδυση. Ουδεμία όμως τέτοια πιστοποίηση παρέχεται και οι καταναλωτές παραμένουν δίχως προστασία από απατηλές πρακτικές και από «κατά δήλωση» πιστοποιήσεις.

1.3. Οι ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου με τίτλο «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»

Με το άρθρο 43 του σχεδίου νόμου με τίτλο «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προβλέπεται η τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 και ορίζεται ότι με Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων θα προσδιορισθούν οι κυρώσεις για τις παραβάσεις των διατάξεων σχετικά με τα συστήματα εισροών – εκροών.

Σημειώνεται όμως, ότι ενώ προβλέπεται ότι η ολοκλήρωση της εγκατάστασης των συστημάτων πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός των ορισμένων προθεσμιών, είναι δυνατή η «άτυπη» παράταση της προθεσμίας εγκατάστασης των συστημάτων κατά πέντε μήνες εφόσον ο Πρατηριούχος επιδείξει καταρτισμένη σύμβαση με την εγκαταστάτρια εταιρία, με συγκεκριμένη ημερομηνία τοποθέτησης και εγκατάστασης του συστήματος εισροών – εκροών. Πρόκειται για μία τροποποίηση του νόμου που σκοπό έχει τη έξωθεν καλή μαρτυρία «πίεσης» για την εγκατάσταση των συστημάτων, ουδόλως επιλύει τα προαναφερόμενα προβλήματα και επιπλέον για ακόμη μία φορά οδηγεί σε αποτελέσματα διαφορετικά από το επιδιωκόμενο, δηλαδή αντί για την ορθή εφαρμογή του συστήματος και την πάταξη της λαθρεμπορίας, οδηγεί στην βεβιασμένη επιλογή από τους Πρατηριούχους εγκαταστατριών εταιριών, την υπογραφή δεσμευτικών και ενδεχόμενα ζημιογόνων συμβάσεων αλλά και στην ενδεχόμενη υπογραφή εικονικών συμβάσεων μεταξύ των Πρατηριούχων και των εγκαταστατριών εταιριών.

Επιπλέον, στο σχέδιο νόμου αυτό ουδόλως προβλέπεται η επέκταση της  εγκατάστασης των συστημάτων ελέγχου εισροών σε όλα τα στάδια διακίνησης των πετρελαιοειδών (διύλιση, χονδρική εμπορία και πάσης φύσεως λιανική διάθεση) όπως έχει προταθεί επανειλημμένως  και από την Ομοσπονδία μας αλλά και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού ώστε να διασφαλισθεί ότι θα ελέγχονται όλοι οι φορείς διακίνησης και όχι μόνο οι κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας.

Κύριοι,

η Εγκατάσταση των συστημάτων είχε προβλεφθεί από το 2009 και είχε οριστεί ότι εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του νόμου 3784/2009 θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί. Με τις συνεχείς καθυστερήσεις των Υπουργείων σας όμως οι προδιαγραφές των συστημάτων εκδόθηκαν το 2010 και συνέχισαν να τροποποιούνται μέχρι και το 2013 ενώ στις αρχές του 2012 ορίστηκαν οι καταληκτικές ημερομηνίες εγκατάστασης των συστημάτων. Παρόλο όμως που είχε δοθεί χρονικό περιθώριο ενός έτους κατ’ αρχήν για την εγκατάσταση των συστημάτων στην περιφέρεια της Αττικής και την Περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, εξαιτίας της αδράνειας και των πλημμελειών των Υπουργείων σας, οι προδιαγραφές των συστημάτων συνεχώς τροποποιούνταν ενώ οι ανωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις λειτουργίας των συστημάτων ουδέποτε ολοκληρώθηκαν και ακόμη και σήμερα η εγκατάσταση παρουσιάζει προβλήματα και είναι προφανές ότι η λειτουργία των συστημάτων θα ξεκινήσει με σειρά δυσλειτουργιών. Συνεπώς οι καθυστερήσεις στην εγκατάσταση των συστημάτων, δεν εξυπηρέτησαν τους Πρατηριούχους αλλά τις δικές σας διοικητικές καθυστερήσεις με αποτέλεσμα έως σήμερα τα ανωτέρω αναφερόμενα προβλήματα να μην έχουν επιλυθεί.

Για τους λόγους αυτούς σας καλούμε ακόμη και τώρα να μεριμνήσετε ουσιαστικά για την εφαρμογή των συστημάτων συμβάλλοντας όχι μόνο στην εγκατάστασή τους με πίεση των Πρατηριούχων να υπογράψουν συμβάσεις με τις εταιρίες, γεγονός που ουδόλως συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων αλλά και στην ορθή λειτουργία τους, με τον ορισμό μεταγενέστερης καταληκτικής ημερομηνίας εγκατάστασης ώστε να ολοκληρωθούν οι προαπαιτούμενες ενέργειες για την εφαρμογή του συστήματος κατά τη σειρά που εκτέθηκε με το παρόν.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

1202 2030 adblue ADR Alpha TV Andre Bledjian ANT1 app ARAMCO Autogas Baker Hughes Biden Joe BlueFuel Bosch BP Brent Cedefop Chevron CNG covid-19 crack spread Cyclon DAF Dailymail Delta Poseidon e-katanalotis e-shop e-ΕΦΚΑ EBITDA Economist eFuel Energean Oil Exxon-Mobil Fuel Pass fund Goldman Sachs gov.gr Guardian Handelsblatt Inside Story interlock kWh LANA LG LNG Mediterranean Gas Mohammad Sanusi Barkindo MOTOR OIL MWh myData Mytilineos myΘέρμανση newsauto.gr OIL ONE OPEC OPEC+ Open TV Optima Bank PLATTS POS Prudent Warrior RealNews refinery margin REPSOL Revoil RMM Royal Dutch Shell Saudi Arabian Oil Company SECU-TECH self-test SHELL SKG Sokol Sri Lanka TEXACO TotalEnergies TotalEnergy Urals windfall tax WOOD World Bank WTI «Άγιος Χριστόφορος» ΄1 ΑΑΔΕ ΑΟΖ ΑΦΜ Αγγελική Ναταλία Αδαμοπούλου Αλβανία Αλεξιάδης Τρ. Αληγιζάκης Γιάννης Αναγνωστόπουλος Θ. Αναφορά Αρβανιτίδης Γιώργος Ασία Ασμάτογλου Γιώργος Αχτσιόγλου Έφη ΒΕΘ Βέττας Ι. Βελετάκης Ν. Βενεζουέλα Βεσυρόπουλος Απ. Βουλή Βουλγαρία Βουλγαρίδης Γιώργος Βρετανία Βόρεια Μακεδονία ΓΕΜΗ ΓΣΕΒΕΕ Γαλλία Γενική Συνέλευση Γερμανία Γεωργιάδης Άδωνις ΔΕΗ ΔΕΣΦΑ ΔΙ.Μ.Ε.Α. ΔΙΕΠΠΥ ΔΙΜΕΑ Δαγούμας Θ. Διοικητικό Συμβούλιο Δούκας Χάρης Δρακακάκης Γιάννης Ε.Ε. ΕΕΑ ΕΚΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΠΕ ΕΝΒΕΘ ΕΡΓΑΝΗ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΣΥΔ ΕΤΕΚΑ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπάκης Π. Επιτροπή Επιτροπή Ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Ένωση ΗELLENiQ ENERGY ΗΠΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ηνωμένο Βασίλειο Ηράκλειο ΘΕΡΜΟΙΛ Θράκη Θωμαδάκης Μ. ΙΟΒΕ Ινδία Ιράν Ιταλία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΕΔΑΚ ΚΕΠ Κίνα Καλογήρου Ι. Καρανάσιος Π. Κατρίνης Μανώλης Κεγκέρογλου Βασίλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κλίμα Κρήτη Κρίντας Θ. Κύπρος Κώτσος Ευάγγελος Λάτσης Σπ. Λιανός Ι. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΜΕΛΚΟ Μάρδας Δ. Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαμουλάκης Χ. Μασαλής Γιώργος Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μαυρομμάτης Γιώργος Μελίδης Αλέξανδρος Μελίδης Σπύρος Μελισσανίδης Δημήτρης Μεταφορικό Ισοδύναμο Μπόμπορης Παναγιώτης Ξυδάκης Ηρακλής ΟΒΕ ΟΟΣΑ ΟΦΑΕ Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονόμου Γ. ΠΑΣΟΚ ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Πάνας Απόστολος Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδημητρίου Μπ. Παπαδοπούλου Έλλη Παπαδοπούλου Ελισάβετ Παπαζήσης Γιάννης Παπαμιχαήλ Σωτήρης Παραπολιτικά Πετκίδης Βασίλης Πιστωτικές κάρτες Πλακιωτάκης Γιάννης Πρέβεζα Προκοπίου Γ. ΡΑΕ Ροδόπη Ρωσία ΣΑΜΕΕ ΣΑΠΕΚ ΣΕΒ ΣΕΒΤ ΣΕΕΠΕ ΣΚΑΙ ΣΜΕΑ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Σάκκος Αντώνης Σαμόλης Λ. Σαουδική Αραβία Σβίγκου Ρ. Σιάμισιης Ανδρέας Σκρέκας Κώστας Σκυλακάκης Θ. Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σωκράτης Φάμελλος Σύστημα Εισροών - Εκροών ΤΕΑΠΥΚ Ταγαράς Νίκος Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τουρκία Τσίπρας Αλέξης Τσαμπαζλής Γιώργος ΥΜΕ ΦΕΚ ΦΠΑ Φίλης Ν. Φραγκογιάννης Κώστας Χανιά Χαρίτσης Αλ. Χατζηθεοδοσίου Γ. Χατζηνικολάου Ν. έλεγχοι αγγελίες αγρότες αδειοδότηση αεροπορικά καύσιμα ανάκτηση ατμών αναβάθμιση ανακαλύψεις ανασφάλιστα ανταποδοτικά αντλίες απάτη απαιτήσεις απεργία αποτελέσματα απόβλητα αργό πετρέλαιο βαρέλι βενζίνη βιοντίζελ βυτίο βυτιοφόρα γεωτρήσεις δειγματοληψίες δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος εισφορά αλληλεγγύης εισφορές εμπάργκο επιδοτήσεις επιδότηση επικουρικό επιμέτρηση ευρώ ηλεκτρικά αυτοκίνητα ηλεκτροκίνηση θερμική καταπόνηση ισολογισμοί ιστορία κίνητρα κατάρτιση καταγγελίες καυσόξυλα καύσιμα κλιματική αλλαγή κυρώσεις λαθρεμπόριο λιπαντήρια λογισμικό μέτρα προστασίας μελέτες μελέτη μεταφορικές μητρώα μικρόβια ναυτιλιακό νοθεία νομοσχέδιο ογκομέτρηση οδηγοί ορυκτά καύσιμα παραμεθόριος παραπομπή παρατηρητήριο τιμών περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πιστοποιητικά πλαφόν πληθωρισμός πλυντήρια πρατήρια πρατήριο καυσίμων προδιαγραφές προμέτρηση πρόστιμα πρόσωπα πτωχευτικός ρεύμα ρούβλια στάθμη συνέδριο συναντήσεις συνεργεία συνταξιοδότηση σφράγιση τάνκερ τέλη ταξινομήσεις τελωνείο τιμοκατάλογοι χονδρικής τολουόλη υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης υπ. Οικονομικών υποτροφίες υπουργείο Ανάπτυξης υπουργείο Ενέργειας υπουργείο Οικονομικών υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών φορτηγά φορτιστές φυσικό αέριο φόροι ωράριο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!