| Notaka

Λύση για τα πρόστιμα του Ήφαιστου!


petrelaio-thermansis-periodouΜε ποινή 100 ευρώ ανά παράβαση αντικαθίστανται τα υπέρογκα πρόστιμα του «Ήφαιστου» για τις λανθασμένες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις του 2011.

Η ρύθμιση αυτή περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο «Για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος» του υπουργείου Ανάπτυξης που κατατέθηκε στη Βουλή και είναι αποτέλεσμα του αγώνα που ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή η ΠΟΠΕΚ

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης ρυθμίσεις για το λαθρεμπόριο, τα βυτιοφόρα, την ιχνηθέτηση των καυσίμων, τα συστήματα εισροών – εκροών κ.α. Δημοσιεύουμε στη συνέχεια το πλήρες κείμενο του άρθρου για τα πρόστιμα του Ήφαιστου καθώς και το απόσπασμα της εισηγητικής έκθεσης που περιγράφει τις λοιπές ρυθμίσεις για την αγορά καυσίμων.

1.Για τα πρόστιμα του «Ήφαιστου»:

8.α. Η παράγραφος 9 του άρθρου 147 του ν. 2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Σε περίπτωση μη καταχώρισης ή εκπρόθεσμης καταχώρισης ή ανακριβούς καταχώρισης των συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης, εντός της κατά το άρθρο 73 παράγραφος 2 περίπτωση α’ του παρόντος νόμου χρονικής περιόδου, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων, επιβάλλεται ανά φορολογικό στοιχείο πρόστιμο εκατό (100) ευρώ.

Δεν συνιστά παράβαση κατά τα ανωτέρω, ανακριβής δήλωση η οποία επανεισήχθη διορθωμένη στο ως άνω σύστημα από μέλος ΔΙΠΕΘΕ, εντός της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 παράγραφος 1 του Ν. 3899/2010 προθεσμίας.»

Β. Οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 147 του ν. 2960/2001, όπως αντικαθίσταται με την προηγούμενη υποπαράγραφο της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων, και επί της εκπρόθεσμης καταχώρησης, ανακριβούς καταχώρησης και μη καταχώρησης φορολογικών παραστατικών συναλλαγής πετρελαίου θέρμανσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης, οι οποίες τελέστηκαν από 1-1-2011 μέχρι την δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εντός προθεσμίας δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

i)                    Όταν έχει εκδοθεί καταλογιστική πράξη και δεν έχει ασκηθεί προσφυγή κατά αυτής ή έχει ασκηθεί αλλά δεν έχει εκδοθεί επ’ αυτής τελεσίδικη απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, με υποχρέωση δήλωσης παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης ένδικων μέσων ή από το ήδη ασκηθέν ένδικό μέσο.

ii)                   Όταν έχει ήδη καταβληθεί ολόκληρο το ποσό ή μέρος των καταλογισθέντων προστίμων, με την οποία αιτούνται την επιστροφή της διαφοράς μεταξύ των καταβληθέντων προστίμων και των προβλεπομένων από τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου προστίμων. Δεν απαιτείται αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί καταλογιστική πράξη.

Η εισηγητική έκθεση για τις ρυθμίσεις που αφορούν την αγορά καυσίμων αναφέρει τα εξής:

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Άρθρα 320 – 326

 

 

αρθρο 320 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ν. 3054/2002,  ν.3784/2009, ν.2960/2001 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 187 ΠΚ

 

Η αγορά πετρελαιοειδών αποτελεί μια σημαντική πηγή εσόδων για την ελληνική οικονομία. Ωστόσο, στην αγορά αυτή εντοπίζονται και οι περισσότερες και μεγαλύτερες απώλειες εσόδων για το Δημόσιο λόγω της διαφορετικής φορολογικής αντιμετώπισης των διαφόρων ειδών καυσίμων αλλά και του τρόπου διακίνησής τους στην επικράτεια. Η έλλειψη χρήσης μέσων τεχνολογίας κατά τον έλεγχο της πώλησης και διακίνησης τους έχει ευνοήσει την ανάπτυξη του λαθρεμπορίου που κατά τους υπολογισμούς της αγοράς ξεπερνά ετησίως το ένα δις ευρώ.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις τροποποιούνται  σχετικές διατάξεις του ν. 3054/2002 (Α΄230) και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα με σκοπό την καλύτερη παρακολούθηση της σχετικής αγοράς και την πάταξη της λαθρεμπορίας και γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές στον Ποινικό Κώδικα.

Παράλληλα, προστίθενται διατάξεις στο ν. 3784/2009 (Α΄137) για την επιβολή των κυρώσεων από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

 

Ειδικότερα, με την παράγραφο 1 του άρθρου 320 τροποποιούνται διατάξεις του ν. 3054/2002  για την αγορά πετρελαιοειδών. Ειδικότερα, με την παράγραφο 1 προστίθεται εκ νέου η υποχρέωση για την υποχρεωτική αναγραφή της επωνυμίας και του σήματος του κατόχου άδειας  εμπορίας στα μεταφορικά μέσα πετρελαιοειδών προϊόντων, προκειμένου να αποτραπεί το φαινόμενο των «λευκών βυτιοφόρων». Η υποχρέωση αυτή αφορά τόσο τα ΦΙΧ όσο και τα ΦΔΧ, επεκτείνεται δε και στα πλωτά μέσα εφοδιασμού (σλέπια). Επιπλέον, προβλέπεται ρητά η υποχρέωση για την ηλεκτρονική σήμανση με σύστημα εντοπισμού (GPS) όλων των μεταφορικών μέσων πετρελαιοειδών, έτσι ώστε  να είναι εφικτή κάθε στιγμή η παρακολούθηση της διαδρομής τους. Προκειμένου ο νόμος να προβλέψει την εξέλιξη της τεχνολογίας δίνεται η δυνατότητα της υποχρεωτικής στο μέλλον εγκατάστασης συστημάτων προμετρημένων δεξαμενών μεταφοράς υγρών καυσίμων που μπορούν να μεταφέρουν τηλεματικά δεδομένα κάθε  παρέμβασης στα εν λόγω συστήματα κατά τη διακίνηση. 

Με την παράγραφο 2 τροποποιείται η ευθύνη των ιδιοκτητών των Ανεξάρτητων Πρατηρίων και θεσπίζεται η από κοινού ευθύνη τους με τις εταιρίες εμπορίας ή τα διυλιστήρια , στις περιπτώσεις που η διακίνηση γίνεται απευθείας από αυτά. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται ότι κάθε μέρος έχει συμφέρον να διασφαλίσει την ποιότητα των δικών του προϊόντων. Στις περιπτώσεις που περισσότερες της μίας εταιρίας έχουν τροφοδοτήσει το εν λόγω πρατήριο, οι υφιστάμενες αγορανομικές διατάξεις επιτρέπουν τον καταμερισμό της ευθύνης (δείγμα προϊόντος κατά την τροφοδοσία). 

Με την πρώτη περίπτωση της παραγράφου 3 διευκρινίζεται ότι οι εισαγωγές και εξαγωγές υπόκεινται στις υποχρεώσεις της νέας παραγράφου 8 α΄ του άρθρου 15 με σκοπό να αποτραπεί και στις συναλλαγές αυτές το φαινόμενο των «λευκών βυτιοφόρων»

Με τη δεύτερη περίπτωση της  παραγράφου  3 προστίθεται νέα παράγραφος 8 α’ στο άρθρο 15 σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπεται η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων με μεταφορικά μέσα που δεν φέρουν το εμπορικό σήμα του κατόχου Άδειας Εμπορίας, καθώς και ηλεκτρονικό σήμα εντοπισμού κατά την διάρκεια μεταφοράς υγρών καυσίμων. Στόχος είναι η εξαφάνιση των «λευκών βυτιοφόρων» από τη διακίνηση της αγοράς καυσίμων.  Δίνεται εξουσιοδότηση στους αρμόδιους υπουργούς για την εφαρμογή της ανωτέρω υποχρέωσης στα εκτός Ελλάδος ταξινομημένα μεταφορικά μέσα.

Τέλος, με την τρίτη περίπτωση της παραγράφου 3 προστίθεται παράγραφος 11 στο άρθρο 15 με την οποία προβλέπεται η υποχρεωτική ιχνηθέτηση των υγρών καυσίμων που κυκλοφορούν στην ελληνική επικράτεια. Η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής καθιστά τη διακίνηση παράνομη.

Με την παράγραφο 4 τροποποιείται το άρθρο 16 του ν. 3054/2002 και  καθορίζονται  οι ποινικές κυρώσεις.

Με την παράγραφο 5  προστίθεται νέο εδάφιο για τις διοικητικές κυρώσεις και προβλέπεται ρητά ότι σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αναγραφής του εμπορικού σήματος ή του ηλεκτρονικού σήματος εντοπισμού στα μεταφορικά μέσα πετρελαιοειδών προϊόντων, γίνεται άμεση κατάσχεση του μεταφορικού μέσου και ανάκληση της άδειας επαγγέλματος του διακινητή για 6 μήνες. Επιπλέον προβλέπονται συγκεκριμένα πρόστιμα για κάθε μία από τις ανωτέρω παραβάσεις.

Με την παράγραφο 6 συμπληρώνονται οι διατάξεις του ν.  3784/2009 (Α’ 137), με τον οποίο καθιερώθηκε η υποχρέωση των κατόχων άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων να εγκαταστήσουν στα πρατήρια υγρών καυσίμων σύστημα ελέγχου εισροών- εκροών, συνδεδεμένο με φορολογικό μηχανισμό, προκειμένου να ελεγχθούν φαινόμενα φοροδιαφυγής και να εξυγιανθεί εν γένει η λιανική αγορά πετρελαιοειδών. Ο τότε νομοθέτης δεν προέβλεψε ειδικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης της εν λόγω υποχρέωσης και ως εκ τούτου η αποτελεσματικότητα της ρύθμισης μειώθηκε. Η προτεινόμενη ρύθμιση στοχεύει στην κάλυψη του παραπάνω νομοθετικού κενού προβλέποντας τη δυνατότητα του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας να κατηγοριοποιεί τις παραβάσεις, να επιβάλει αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των σχετικών υποχρεώσεων, λαμβάνοντας υπόψη ορισμένα κριτήρια, και να ρυθμίζει κάθε σχετική λεπτομέρεια. Τέλος, προβλέπεται η δυνατότητα επέκτασης της εφαρμογής του ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου εισροών-εκροών και στα πλωτά μέσα διακίνησης πετρελαιοειδών.

Με την παράγραφο 7 τροποποιούνται διατάξεις του Εθνικού  Τελωνειακού  Κώδικα. Ειδικότερα, προβλέπεται η εγκατάσταση ολοκληρωμένου  ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου εισροών –εκροών στις φορολογικές αποθήκες πετρελαιοειδών προϊόντων και η υποχρεωτική σύνδεσή του με φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό. Επίσης,  δίνεται εξουσιοδότηση για την εφαρμογή της διάταξης και το χρονοδιάγραμμα.

Με την παραγρ.4 του άρθρου 5 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212Α), προστέθηκε παράγραφος 9 στο άρθρο 147 του Ν.2960/01 περί επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση μη καταχώρισης ή εκπρόθεσμης καταχώρισης ή ανακριβούς καταχώρισης των συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης (ΗΦΑΙΣΤΟΣ) και συγκεκριμένα προβλέφθηκαν υψηλά πρόστιμα τα οποία ανέρχονται στο πενταπλάσιο της διαφοράς των συντελεστών ΕΦΚ πετρελαίου θέρμανσης – κίνησης .

Η επιβολή των παραπάνω προστίμων κρίθηκε αναγκαία προκειμένου οι διακινητές πετρελαίου θέρμανσης να υποχρεωθούν να καταχωρούν έγκαιρα και έγκυρα τις αγορές και πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης στο παραπάνω σύστημα, αφού δεν υπάρχει πλέον το «κίνητρο της επιστροφής των φορολογικών επιβαρύνσεων» καθώς  από 1/1/2011 το πετρέλαιο θέρμανσης τίθεται σε ανάλωση με τον χαμηλό συντελεστή ΕΦΚ.

Όμως η αποσυσχέτιση της διαδικασίας καταχώρησης των συναλλαγών από την επιστροφή του Ε.Φ.Κ, σε συνδυασμό και με τεχνικά προβλήματα του συστήματος ΗΦΑΙΣΤΟΣ, είχε ως αποτέλεσμα τη μη έγκαιρη καταχώρηση των συναλλαγών από μεγάλο αριθμό διακινητών πετρελαίου θέρμανσης, γεγονός που οδήγησε σε επιβολή, βάσει της παραπάνω διάταξης, δυσανάλογα  υψηλών προστίμων για πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες δεν σχετίζονται κατ΄ ανάγκη με λαθρεμπορικές πράξεις.

Εξάλλου υφίσταται πάντοτε η δυνατότητα επιβολής των ανωτέρω κυρώσεων με την επιφύλαξη της εφαρμογής των περί λαθρεμπορίας διατάξεων.

Αν μάλιστα ληφθεί υπόψη ότι οι εκπρόθεσμες κινήσεις διαπιστώνονται αυτόματα από το σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ, τα παραπάνω επιβαλλόμενα πρόστιμα είναι υπερβολικά υψηλά και δυσανάλογα σε σχέση με τον σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκαν, δηλαδή την ενημέρωση του ΗΦΑΙΣΤΟΣ για τις συναλλαγές των διακινητών στον τομέα του πετρελαίου θέρμανσης, προκειμένου αυτό να χρησιμοποιηθεί από τις ελεγκτικές αρχές ως τράπεζα άντλησης πληροφοριών για τον έλεγχο της νόμιμης χρήσης από τους τελικούς καταναλωτές.

Για λόγους χρηστής διοίκησης αλλά και για την αποφυγή προβλημάτων στον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς με πετρέλαιο θέρμανσης τα οποία θα προκύψουν εφόσον κατ΄ εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων του άρθρου 147 παρ.9 του ν.2960/23001 διαγραφεί μεγάλος αριθμός μελών διακινητών πετρελαίου θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ) από το μητρώο, οι ανωτέρω κυρώσεις πρέπει να εξορθολογιστούν ώστε να είναι ανάλογες με το μέγεθος κάθε παράβασης, αφού αυτές δεν σχετίζονται κατ΄ ανάγκη με λαθρεμπορικές πράξεις.

Κατόπιν των ανωτέρω, με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 8 μειώνονται τα πρόστιμα που προβλέπονται στην παράγραφο 9  του άρθρου 147  του Ν.2960/2001.

Με την παράγραφο 9 αντιμετωπίζεται η οργανωμένη λαθρεμπορία εμπορευμάτων και πειρατικών προϊόντων με προσθήκη σχετικού εδαφίου στο άρθρο 187 ΠΚ .

Με τις προτεινόμενες διατάξεις των παραγράφων 10, 11 και 12,  μετατάσσονται στην κατηγορία των γενικών παραβάσεων, από αυτοτελείς που προβλέπονταν από τις διατάξεις των περιπτώσεων ιγ΄, ιδ΄ και ιε΄ του άρθρου 5 του ν.2523/1997, οι παραβάσεις που αναφέρονται: α) σε μη υποβολή στοιχείων, β) σε εκπρόθεσμη υποβολή στοιχείων, καθώς και σε ανακριβή υποβολή αυτών ως προς την ποσότητα και γ)σε μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή των αντιτύπων των φορολογικών παραστατικών, ανεξάρτητα αν η παράλειψη αυτή αφορά ένα ή περισσότερα από αυτά, από τους επιτηδευματίες – μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., στο Π.Σ. «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», για τις συναλλαγές του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), όπως αυτές ίσχυαν μέχρι την 31.12.2010, πριν την κατάργησή τους με την παράγραφο 6 του άρθρου 5 του ν.3899/2010 (ΦΕΚ 212Α΄).

Με τη ρύθμιση αυτή, που αποσκοπεί στην εκλογίκευση των ακραίων περιπτώσεων επιβολής προστίμων, αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από  τον καταλογισμό των παραβάσεων και την επιβολή των σχετικών προστίμων του Κ.Β.Σ., στους επιτηδευματίες- μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., κυρίως λόγω του πλήθους των προς καταλογισμό παραβάσεων, σε συνάρτηση με την αυτοτέλεια των υπόψη παραβάσεων και τους υψηλούς συντελεστές βαρύτητας που επιβάλλονταν με τις προϊσχύουσες διατάξεις.

Σημειωτέον ότι, από 1.1.2011 αποσυσχετίστηκε η διαδικασία υποβολής των καταστάσεων πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης στο Π.Σ. «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», με την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στους επιτηδευματίες – μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ..

Τέλος, η εκλογίκευση των προστίμων, εμπίπτει και στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Καταπολέμηση της Φοροδιαφυγής (κεφάλαιο 4 παρ.4.2.).

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

1202 2030 adblue ADR Alpha TV Andre Bledjian ANT1 app ARAMCO Autogas Baker Hughes Biden Joe BlueFuel Bosch BP Brent Cedefop Chevron CNG covid-19 crack spread Cyclon DAF Dailymail Delta Poseidon e-katanalotis e-shop e-ΕΦΚΑ EBITDA Economist eFuel Energean Oil Exxon-Mobil Fuel Pass fund Goldman Sachs gov.gr Guardian Handelsblatt Inside Story interlock kWh LANA LG LNG Mediterranean Gas Mohammad Sanusi Barkindo MOTOR OIL MWh myData Mytilineos myΘέρμανση newsauto.gr OIL ONE OPEC OPEC+ Open TV Optima Bank PLATTS POS Prudent Warrior RealNews refinery margin REPSOL Revoil RMM Royal Dutch Shell Saudi Arabian Oil Company SECU-TECH self-test SHELL SKG Sokol Sri Lanka TEXACO TotalEnergies TotalEnergy Urals windfall tax WOOD World Bank WTI «Άγιος Χριστόφορος» ΄1 ΑΑΔΕ ΑΟΖ ΑΦΜ Αγγελική Ναταλία Αδαμοπούλου Αλβανία Αλεξιάδης Τρ. Αληγιζάκης Γιάννης Αναγνωστόπουλος Θ. Αναφορά Αρβανιτίδης Γιώργος Ασία Ασμάτογλου Γιώργος Αχτσιόγλου Έφη ΒΕΘ Βέττας Ι. Βελετάκης Ν. Βενεζουέλα Βεσυρόπουλος Απ. Βουλή Βουλγαρία Βουλγαρίδης Γιώργος Βρετανία Βόρεια Μακεδονία ΓΕΜΗ ΓΣΕΒΕΕ Γαλλία Γενική Συνέλευση Γερμανία Γεωργιάδης Άδωνις ΔΕΗ ΔΕΣΦΑ ΔΙ.Μ.Ε.Α. ΔΙΕΠΠΥ ΔΙΜΕΑ Δαγούμας Θ. Διοικητικό Συμβούλιο Δούκας Χάρης Δρακακάκης Γιάννης Ε.Ε. ΕΕΑ ΕΚΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΠΕ ΕΝΒΕΘ ΕΡΓΑΝΗ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΣΥΔ ΕΤΕΚΑ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπάκης Π. Επιτροπή Επιτροπή Ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Ένωση ΗELLENiQ ENERGY ΗΠΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ηνωμένο Βασίλειο Ηράκλειο ΘΕΡΜΟΙΛ Θράκη Θωμαδάκης Μ. ΙΟΒΕ Ινδία Ιράν Ιταλία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΕΔΑΚ ΚΕΠ Κίνα Καλογήρου Ι. Καρανάσιος Π. Κατρίνης Μανώλης Κεγκέρογλου Βασίλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κλίμα Κρήτη Κρίντας Θ. Κύπρος Κώτσος Ευάγγελος Λάτσης Σπ. Λιανός Ι. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΜΕΛΚΟ Μάρδας Δ. Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαμουλάκης Χ. Μασαλής Γιώργος Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μαυρομμάτης Γιώργος Μελίδης Αλέξανδρος Μελίδης Σπύρος Μελισσανίδης Δημήτρης Μεταφορικό Ισοδύναμο Μπόμπορης Παναγιώτης Ξυδάκης Ηρακλής ΟΒΕ ΟΟΣΑ ΟΦΑΕ Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονόμου Γ. ΠΑΣΟΚ ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Πάνας Απόστολος Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδημητρίου Μπ. Παπαδοπούλου Έλλη Παπαδοπούλου Ελισάβετ Παπαζήσης Γιάννης Παπαμιχαήλ Σωτήρης Παραπολιτικά Πετκίδης Βασίλης Πιστωτικές κάρτες Πλακιωτάκης Γιάννης Πρέβεζα Προκοπίου Γ. ΡΑΕ Ροδόπη Ρωσία ΣΑΜΕΕ ΣΑΠΕΚ ΣΕΒ ΣΕΒΤ ΣΕΕΠΕ ΣΚΑΙ ΣΜΕΑ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Σάκκος Αντώνης Σαμόλης Λ. Σαουδική Αραβία Σβίγκου Ρ. Σιάμισιης Ανδρέας Σκρέκας Κώστας Σκυλακάκης Θ. Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σωκράτης Φάμελλος Σύστημα Εισροών - Εκροών ΤΕΑΠΥΚ Ταγαράς Νίκος Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τουρκία Τσίπρας Αλέξης Τσαμπαζλής Γιώργος ΥΜΕ ΦΕΚ ΦΠΑ Φίλης Ν. Φραγκογιάννης Κώστας Χανιά Χαρίτσης Αλ. Χατζηθεοδοσίου Γ. Χατζηνικολάου Ν. έλεγχοι αγγελίες αγρότες αδειοδότηση αεροπορικά καύσιμα ανάκτηση ατμών αναβάθμιση ανακαλύψεις ανασφάλιστα ανταγωνισμός ανταποδοτικά αντλίες απάτη απαιτήσεις απεργία αποτελέσματα απόβλητα αργό πετρέλαιο βαρέλι βενζίνη βιοντίζελ βυτίο βυτιοφόρα γεωτρήσεις δειγματοληψίες δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος εισφορά αλληλεγγύης εισφορές εμπάργκο επιδοτήσεις επιδότηση επικουρικό επιμέτρηση ευρώ ηλεκτρικά αυτοκίνητα ηλεκτροκίνηση θερμική καταπόνηση ισολογισμοί ιστορία κίνητρα κατάρτιση καταγγελίες καυσόξυλα καύσιμα κλιματική αλλαγή κυρώσεις λαθρεμπόριο λιπαντήρια λογισμικό μέτρα προστασίας μελέτες μελέτη μεταφορικές μητρώα μικρόβια ναυτιλιακό νοθεία νομοσχέδιο ογκομέτρηση οδηγοί ορυκτά καύσιμα παραμεθόριος παραπομπή παρατηρητήριο τιμών περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πιστοποιητικά πλαφόν πληθωρισμός πλυντήρια πρατήρια πρατήριο καυσίμων προδιαγραφές προμέτρηση πρόστιμα πρόσωπα πτωχευτικός ρεύμα ρούβλια στάθμη συνέδριο συναντήσεις συνεργεία συνταξιοδότηση σφράγιση τάνκερ τέλη ταξινομήσεις τελωνείο τιμοκατάλογοι χονδρικής τολουόλη υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης υπ. Οικονομικών υποτροφίες υπουργείο Ανάπτυξης υπουργείο Ενέργειας υπουργείο Οικονομικών υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών φορτηγά φορτιστές φυσικό αέριο φόροι ωράριο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!