| Notaka

Δ2/Α/Φ8/16282.2008 ΑΔΕΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Αριθμ. Δ2/Α/Φ.8/16282/08 (ΦΕΚ 1220 Β/30-6-2008) : Άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ­βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).

2.  Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βι­ομηχανίαςΕνέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 191/1996 «Τροποποίη­ση των διατάξεων του π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 154/Α΄).

3. Το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Του­ρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης (ΦΕΚ 19/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το π.δ. 122/2004 «Ανασύ­σταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 85/Α΄).

4. Το ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄).

5.  Το π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ­πουργών» (ΦΕΚ 232/Α΄).

6. Το ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαι­οειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 230/Α΄), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως το άρθρο 7 παρ. 7 αυτού.

7. Την υπ’ αριθμ. Δ2/16570/7.9.2005 απόφαση του Υφυ­πουργού Ανάπτυξης «Κανονισμός Αδειών» (ΦΕΚ 1306/ Β΄), όπως έχει τροποποιηθεί από τις υπ’ αριθμ. Δ2/Α/ Φ.8/11287/29.5.2006 (ΦΕΚ 771/Β΄) και υπ’ αριθμ. Δ2/Α΄/Φ.8/ 25750/28.12.2007 (ΦΕΚ 2512/Β΄) αποφάσεις, και ισχύει.

8.  Την ανάγκη παροχής κινήτρων για συγχωνεύσεις επιχειρήσεων κατόχων, κατά τη δημοσίευση της πα­ρούσας απόφασης, άδειας πωλητή πετρελαίου θέρ­μανσης.

9.  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα­τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 Άρθρο 1

1.  Οι κατά τη δημοσίευση της παρούσας, ατομικές επιχειρήσεις που είναι κάτοχοι άδειας πωλητή πετρε­λαίου θέρμανσης μπορούν, ανά δύο ή περισσότερες, να ιδρύουν εταιρείες του εμπορικού νόμου ή να συμ­μετέχουν σε τέτοιες εταιρείες, στις οποίες χορηγείται νέα άδεια εμπορίας.

2. Η νέα άδεια εκδίδεται στην επωνυμία της εταιρεί­ας, εφόσον έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις και διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους τουλάχιστον 100 κ.μ. ανά εγκα­τάσταση. Με την απόφαση χορήγησης της νέας άδειας ορίζεται προθεσμία, όχι μεγαλύτερη του ενός έτους, για την ολοκλήρωση των διαδικασιών αδειοδότησης των εγκαταστάσεων των εν λόγω αποθηκευτικών χώρων.

3. Στη νέα εταιρεία οι εταίροι εισφέρουν τα βυτιοφόρα οχήματα ιδιωτικής χρήσεως που κατέχουν κατά τη δημοσίευση της παρούσας, οι δε υφιστάμενες άδειες κυκλοφορίας αυτών επανεκδίδονται στο όνομα της νέας εταιρείας.

4. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και για τις εταιρείες του εμπορικού νόμου που κατά τη δημοσίευση της πα­ρούσας κατέχουν άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης και συγχωνεύονται σε μία εταιρεία.

 Άρθρο 2

Οι νέες άδειες εκδίδονται το αργότερο μέχρι την 17.8.2009 και η ισχύς τους αρχίζει σε κάθε περίπτω­ση υποχρεωτικά από την ανωτέρω ημερομηνία. Μέχρι την ημερομηνία αυτή (17.8.2009), οι συμμετέχοντες στις νέες εταιρείες εξακολουθούν να λειτουργούν με βάση: α) τις άδειες πωλητή πετρελαίου θέρμανσης που κα­τέχουν και β) τη βεβαίωση της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης περί κατάθεσης των δικαιολογητικών του άρθρου 4 της παρούσας, έχοντας την υποχρέωση να επιδεικνύουν τα έγγραφα αυτά σε κάθε περίπτωση διενέργειας ελέγχου.

 Άρθρο 3

Από την έναρξη ισχύος της νέας άδειας ανακαλούνται οι υφιστάμενες άδειες των εταίρων της νέας εταιρείας ή των συγχωνευόμενων εταιρειών κατά περίπτωση. Οι υφιστάμενες αυτές άδειες παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν, εάν μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2008 δεν υπο­βληθούν στην αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση τα έγγραφα που ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας.

 Άρθρο 4

Το καταστατικό συστάσεως της νέας εταιρείας ή της συγχωνεύσεως των εταιρειών κατατίθεται στην αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, όπου είναι η έδρα της, μαζί με σχετική αίτηση για την έκδοση της άδειας πωλη­τή πετρελαίου θέρμανσης το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2008. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση χορηγεί αυθημερόν βεβαίωση περί κατάθεσης των δικαιολο­γητικών. Ο τύπος και το περιεχόμενο της βεβαίωσης καθορίζονται στο συνημμένο στην παρούσα παράρτημα, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 Άρθρο 5

Η νέα άδεια ανακαλείται, εάν μέχρι τις 30.9.2009, δεν προσκομιστεί στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ περί ενάρξεως άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, από την οποία να προκύπτει ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) της εταιρείας και ο αριθμός μητρώου Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.) σύμφωνα με τα προβλεπόμε­να στην υπ’ αριθμ. 1009071/191/ΔΜ/24.1.2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 128/Β΄).

 

 

Άρθρο 6

Στις ρυθμίσεις της παρούσας μπορούν να υπαχθούν και όσοι είχαν , πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, η οποία έπαυσε να ισχύει λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των εγκαταστάσεων του πρατηρίου.

Άρθρο 7

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2008


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Τόπος, Ημερομηνία/Μήνας/Έτος

Α.Π :

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

πωλητή   πετρελαίου  θέρμανσης    κατέθεσε σήμεραημέρα ………….. και  ώρα …………    στη Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση    ………………….   Καταστατικό    σύστασης   νέας   εταιρείας  ή τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία ………………………    και διακριτικό τίτλο ………….……. ( Αρ. Κατ/κού ………..) ή Καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία …………………. ( Αρ. Κατ/κού ………..)   που προέρχεται από τη συγχώνευση των εταιρειών με της υπαριθ. Δ2/Α/Φ.8/…………..…………Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Τα στοιχεία των συμμετεχόντων στη νέα εταιρεία ή των συγχωνευόμενων εταιρειών έχουν ως εξής :

Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία

Αριθμός Πρωτοκόλλου

Άδειας  Εμπορίας

Αδειοδοτούσα Αρχή

Αριθμός Κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης…………………………….

 

Υπογραφή

Σφραγίδα

 

 

 

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

1202 2030 adblue ADR Alpha TV Andre Bledjian ANT1 app ARAMCO Autogas Baker Hughes Biden Joe BlueFuel Bosch BP Brent Cedefop Chevron CNG covid-19 crack spread Cyclon DAF Dailymail Delta Poseidon e-katanalotis e-shop e-ΕΦΚΑ EBITDA Economist eFuel Energean Oil Exxon-Mobil Fuel Pass fund Goldman Sachs gov.gr Guardian Handelsblatt Inside Story interlock kWh LANA LG LNG Mediterranean Gas Mohammad Sanusi Barkindo MOTOR OIL MWh myData Mytilineos myΘέρμανση newsauto.gr OIL ONE OPEC OPEC+ Open TV Optima Bank PLATTS POS Prudent Warrior RealNews refinery margin REPSOL Revoil RMM Royal Dutch Shell Saudi Arabian Oil Company SECU-TECH self-test SHELL SKG Sokol Sri Lanka TEXACO TotalEnergies TotalEnergy Urals windfall tax WOOD World Bank WTI «Άγιος Χριστόφορος» ΄1 ΑΑΔΕ ΑΟΖ ΑΦΜ Αγγελική Ναταλία Αδαμοπούλου Αλβανία Αλεξιάδης Τρ. Αληγιζάκης Γιάννης Αναγνωστόπουλος Θ. Αναφορά Αρβανιτίδης Γιώργος Ασία Ασμάτογλου Γιώργος Αχτσιόγλου Έφη ΒΕΘ Βέττας Ι. Βελετάκης Ν. Βενεζουέλα Βεσυρόπουλος Απ. Βουλή Βουλγαρία Βουλγαρίδης Γιώργος Βρετανία Βόρεια Μακεδονία ΓΕΜΗ ΓΣΕΒΕΕ Γαλλία Γενική Συνέλευση Γερμανία Γεωργιάδης Άδωνις ΔΕΗ ΔΕΣΦΑ ΔΙ.Μ.Ε.Α. ΔΙΕΠΠΥ ΔΙΜΕΑ Δαγούμας Θ. Διοικητικό Συμβούλιο Δούκας Χάρης Δρακακάκης Γιάννης Ε.Ε. ΕΕΑ ΕΚΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΠΕ ΕΝΒΕΘ ΕΡΓΑΝΗ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΣΥΔ ΕΤΕΚΑ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπάκης Π. Επιτροπή Επιτροπή Ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Ένωση ΗELLENiQ ENERGY ΗΠΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ηνωμένο Βασίλειο Ηράκλειο ΘΕΡΜΟΙΛ Θράκη Θωμαδάκης Μ. ΙΟΒΕ Ινδία Ιράν Ιταλία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΕΔΑΚ ΚΕΠ Κίνα Καλογήρου Ι. Καρανάσιος Π. Κατρίνης Μανώλης Κεγκέρογλου Βασίλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κλίμα Κρήτη Κρίντας Θ. Κύπρος Κώτσος Ευάγγελος Λάτσης Σπ. Λιανός Ι. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΜΕΛΚΟ Μάρδας Δ. Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαμουλάκης Χ. Μασαλής Γιώργος Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μαυρομμάτης Γιώργος Μελίδης Αλέξανδρος Μελίδης Σπύρος Μελισσανίδης Δημήτρης Μεταφορικό Ισοδύναμο Μπόμπορης Παναγιώτης Ξυδάκης Ηρακλής ΟΒΕ ΟΟΣΑ ΟΦΑΕ Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονόμου Γ. ΠΑΣΟΚ ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Πάνας Απόστολος Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδημητρίου Μπ. Παπαδοπούλου Έλλη Παπαδοπούλου Ελισάβετ Παπαζήσης Γιάννης Παπαμιχαήλ Σωτήρης Παραπολιτικά Πετκίδης Βασίλης Πιστωτικές κάρτες Πλακιωτάκης Γιάννης Πρέβεζα Προκοπίου Γ. ΡΑΕ Ροδόπη Ρωσία ΣΑΜΕΕ ΣΑΠΕΚ ΣΕΒ ΣΕΒΤ ΣΕΕΠΕ ΣΚΑΙ ΣΜΕΑ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Σάκκος Αντώνης Σαμόλης Λ. Σαουδική Αραβία Σβίγκου Ρ. Σιάμισιης Ανδρέας Σκρέκας Κώστας Σκυλακάκης Θ. Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σωκράτης Φάμελλος Σύστημα Εισροών - Εκροών ΤΕΑΠΥΚ Ταγαράς Νίκος Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τουρκία Τσίπρας Αλέξης Τσαμπαζλής Γιώργος ΥΜΕ ΦΕΚ ΦΠΑ Φίλης Ν. Φραγκογιάννης Κώστας Χανιά Χαρίτσης Αλ. Χατζηθεοδοσίου Γ. Χατζηνικολάου Ν. έλεγχοι αγγελίες αγρότες αδειοδότηση αεροπορικά καύσιμα ανάκτηση ατμών αναβάθμιση ανακαλύψεις ανασφάλιστα ανταγωνισμός ανταποδοτικά αντλίες απάτη απαιτήσεις απεργία αποτελέσματα απόβλητα αργό πετρέλαιο βαρέλι βενζίνη βιοντίζελ βυτίο βυτιοφόρα γεωτρήσεις δειγματοληψίες δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος εισφορά αλληλεγγύης εισφορές εμπάργκο επιδοτήσεις επιδότηση επικουρικό επιμέτρηση ευρώ ηλεκτρικά αυτοκίνητα ηλεκτροκίνηση θερμική καταπόνηση ισολογισμοί ιστορία κίνητρα κατάρτιση καταγγελίες καυσόξυλα καύσιμα κλιματική αλλαγή κυρώσεις λαθρεμπόριο λιπαντήρια λογισμικό μέτρα προστασίας μελέτες μελέτη μεταφορικές μητρώα μικρόβια ναυτιλιακό νοθεία νομοσχέδιο ογκομέτρηση οδηγοί ορυκτά καύσιμα παραμεθόριος παραπομπή παρατηρητήριο τιμών περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πιστοποιητικά πλαφόν πληθωρισμός πλυντήρια πρατήρια πρατήριο καυσίμων προδιαγραφές προμέτρηση πρόστιμα πρόσωπα πτωχευτικός ρεύμα ρούβλια στάθμη συνέδριο συναντήσεις συνεργεία συνταξιοδότηση σφράγιση τάνκερ τέλη ταξινομήσεις τελωνείο τιμοκατάλογοι χονδρικής τολουόλη υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης υπ. Οικονομικών υποτροφίες υπουργείο Ανάπτυξης υπουργείο Ενέργειας υπουργείο Οικονομικών υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών φορτηγά φορτιστές φυσικό αέριο φόροι ωράριο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!